Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης

Διαγωνισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

(ΑΔΑ: 624Ε7ΛΨ-ΤΒΦ)

1. H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης» με προϋπολογισμό 320.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με προϋπολογισμό 106.186,75 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ με προϋπολογισμό 151.426,66 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα) (Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ).

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από τα Γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο Διοικητήριο περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, μέχρι τις 03 Μαΐου 2017 με την καταβολή των εξόδων παραγωγής των τευχών, που ανέρχονται σε 5,00 ΕΥΡΩ. Η κατάθεση του ποσού θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμός λογαριασμού GR82 0172 2750 0052 7505 3259 046 και η παραλαβή των τευχών θα γίνεται με την προσκόμιση του αποδεικτικού κατάθεσης του ποσού. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την με αριθμ. 182/2016 απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.” Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2461350348, FAX επικοινωνίας 2461052685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα. Τασιούλα Κωνσταντία.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 09 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 του Ν.4412/2016.

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ είτε σε αναβάθμιση τάξης Α1, και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τάξης Α2 και άνω είτε σε αναβάθμιση τάξης Α1 β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του N. 4412/2016:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.161,29 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον μέχρι 09 Μαρτίου 2018. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. Έργου 2014ΕΠ54100000 και 2007ΕΠ20500137). Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικον ομική Επιτροπή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Θεόδωρος Καρυπίδης

Συνημμένα:

Η διακήρυξη

Τα τεύχη διαγωνισμού