Διαγωνισμός

Προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 609/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων έργου ΜΕ 129392 ΙΧ, ΜΕ 127876 ΙΧ και των οχημάτων ΚΗΗ 5419 και ΚΗΗ 5405. Το είδος της απαιτούμενης συντήρησης και  τα απαραίτητα ανταλλακτικά καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες προσφοράς. Ο προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής (συμπερ. του ΦΠΑ 24 %):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ
Ανταλλακτικά και εργασία για το ΜΕ 129392 ΙΧ 2.741,64 € 1.054,00 € 3.795,64
Ανταλλακτικά και εργασία για το ΜΕ 127876 ΙΧ 1.426,00 € 310,00 € 1.736,00
Ανταλλακτικά για το ΚΗΗ 5419 213,28 € 0,00 213,28
Ανταλλακτικά για το ΚΗΗ 5405 471,20 € 0,00 471,20
ΣΥΝΟΛΟ 6.216,12 €

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τους πίνακες με την προσφορά τους και να την υποβάλλουν μέχρι την 21/04/2017 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50.131, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στον αριθμό 2461047209. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ των ειδών που ανταποκρίνονται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας και εργασίας. Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για το σύνολο των οχημάτων ή για μέρος αυτών.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24610 52707 (αρμόδιος υπάλληλος Βασιλειάδης Λάζαρος). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και θα αποσταλεί  στο Επιμελητήριο Κοζάνης.

Ο  Διευθυντής Οικονομικού

  

Κωτούλας Βασίλειος

Συνημμένα:

Έντυπα Προσφοράς