Ανελκυστήρες Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή 12/01/2019, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος, Γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη. Με την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να συνυποβληθούν.

  1. Φορολογική Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2.  Ασφαλιστικές ενημερότητες (ΕΦΚΑ) (για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.)
  3. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου (έκδοσης του τελευταίου τριμήνου για Α.Ε του Προέδρου και Δ/νων Συμβούλου καθώς και όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Διαχειριστών για Ο.Ε, Ε.Π.Ε και ΙΚΕ κλπ.)

Πληροφορίες για τις προσφορές στο τηλ. 2461351194 και για τις Προδιαγραφές τηλ. 2461351207.

Ο Αναπλ/της Προϊστάμενος

Δ/νσης Οικονομικού

 

 

Βασίλειος Κωτούλας

 

Συνημμένα:

Η οικονομική προσφορά

 

 

 

Ανά θεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη μειοδότη για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων για το κτήριο του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και του κτιρίου στην Πτολεμαΐδα.

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 2.455,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο έως την Παρασκευή

12/01/2019, στο Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιώροφος,

Γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50131, Κοζάνη. Με την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να

συνυποβληθούν.