Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης στη Γαλλία (ΕΝΑ)

Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών» του INSP (Institut National du service public – πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ)) και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης της Γαλλίας για την χρονική περίοδο 2023–2024

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών» του INSP (Institut National du service public – πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ)) και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης της Γαλλίας για την χρονική περίοδο 2023–2024

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας ενημερώνουμε ότι το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα ανακοίνωσαν την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή αλλοδαπών δημοσίων υπαλλήλων στους ακόλουθους Διεθνείς Κύκλους Σπουδών του INSP (Institut National du service public) και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης της Γαλλίας για την χρονική περίοδο 2022-2023:

  • Μεγάλης Διάρκειας Κύκλος Σπουδών (CIL) του INSP / le Cycle International Long (CIL) de l’ENA (διάρκειας : 13 + 1 μηνών).
  • Διεθνής Κύκλος Τελειοποίησης (CIP) του INSP / le Cycle International de
    Perfectionnement (CIP) de l’ENA (διάρκειας: 8 μηνών).
  • Διεθνής Κύκλος των IRA (CiIRA) / le Cycle International des IRA (CiIRA) (διάρκειας : 8 μηνών).

 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των υποψηφιοτήτων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική κατάθεση μέσω της πλατφόρμας:

https://candidature-formation.insp.gouv.fr/registration/action592/info/

Η περίοδος εγγραφής διαρκεί από τις 5 Οκτωβρίου έως τις 14 Νοεμβρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ως άνω Κύκλους Σπουδών, τον τρόπο εγγραφής και την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων από το INSP, μπορούν να αναζητηθούν στα έντυπα που επισυνάπτονται.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Πανεπιστημιακής και Επιστημονικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος για πιθανές συμπληρωματικές πληροφορίες.

Το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–ekpaideysi

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού των αποδεκτών της παρούσας να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους καθώς και αυτών των εποπτευόμενων φορέων τους.

Επίσης, παρακαλούνται οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις να διαβιβάσουν άμεσα ηλεκτρονικά, την παρούσα σε όλους τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους.

 

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
κ.α.α.

Κλαίρη Γρηγοριάδη

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

 

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Κύκλοι Σπουδών» του INSP (Institut National du service public – πρώην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ)) και των Περιφερειακών Ινστιτούτων Διοίκησης της Γαλλίας για την χρονική περίοδο 2023–2024, (ΑΔΑ: 6Η3Ο46ΜΤΛ6-ΕΨΕ)

 

Για την Π.Δ.Μ.