Φωτοβολταικός Σταθμός

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,9999ΜWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9,999MWp και συνοδά έργα», της εταιρείας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,9999ΜWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9,999MWp και συνοδά έργα», της εταιρείας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,9999ΜWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9,999MWp και συνοδά έργα», που θα εγκατασταθούν σε γήπεδα συνολικού εμβαδού 137.792,42τ.μ., σε τμήματα του Α.Τ.1 της Διανομής, έτους 1931, αγροκτήματος Κοσκινιάς-Τ.Κ. Ανθότοπου, σε τμήμα του Α.Τ.19 Ζ της Διανομής, έτους 1931, αγροκτήματος Κοσκινιάς-Τ.Κ. Ανθότοπου και σε τμήματα του Α.Τ.1 της Διανομής, έτους 1931, αγροκτήματος Κοκκιναρά-Τ.Κ. Σκήτης, της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ” στη θέση “ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΗΤΗ”, της Τοπικής Κοινότητας Ανθότοπου και της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας»

4.
Ο Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
10.
Ο Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
11. Ο Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Ο Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
13. Ο Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
14. Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15.
Ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
16. Η υπ’ αριθμ.40158/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1556Β’) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές».
17. Η αρίθμ.3791/2013 (ΦΕΚ 104Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
18. Η υπ’ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 841Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».
19.
Η υπ’ αρ.49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
20. Η υπ’ αριθμ.6405/2022 (ΦΕΚ 563Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
21. Η υπ’ αριθμ.οικ. 64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
22.
Η με Α.Π.οικ.73232/12-05-2022 (ΑΔΑ: 65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
23.
Η από 27/06/2022 αίτηση της κ. Κουιμτζίδου Μαρία, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.”, φορέα των ΦΣΠΗΕ, που θα εγκατασταθούν στη θέση “ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΗΤΗ”, της Τοπικής Κοινότητας Ανθότοπου και Σκήτης, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ως εκπροσώπος των φορέων των ΦΣΠΗΕ της ομάδας (παρελήφθη στις 27/06/2022 και έλαβε Α.Π.102283), με συνημμένα:

i. Συμπληρωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική περιγραφή του έργου του έργου 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 0,9999ΜWp έκαστος συνολικής ισχύος 9,999ΜWp, της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.”, στη θέση “ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΗΤΗ”, της Τοπικής Κοινότητας Ανθότοπου και της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. στα πολύγωνα με αριθμό ΦΣΠΗΕ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10, όπου γίνεται αναφορά και στις περιοχές αποκλεισμού σε σχέση με το προτεινόμενο έργο.

iii. Χάρτη Προσανατολισμού του έργου

iv. Χάρτη ευρύτερης Περιοχής Μελέτης

v. Τοπογραφικό Διάγραμμα γενικής διάταξης (οριζοντιογραφία) του έργου των 10 ΦΣΠΗΕ

vi. Χάρτη διασύνδεσης-Ενδεικτική όδευση υπόγειας γραμμής καλωδίου Μ.Τ.33KV

vii. Διάγραμμα Κάλυψης Γεωτεμάχιο ‘1’ έως ‘9’

viii. Διάγραμμα Κάλυψης Γεωτεμάχιο ‘10’

ix. Διατομές και Μηκοτομή οδοποιίας (Κλάδος 1, Οδός πρόσβασης στο ΦΣΠΗΕ 1, μήκους 320,39μ.) (συνοδό έργο)

x. Το με Α.Π.240855/15-06-2022 έγγραφο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης «Γνωμοδότηση για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε έκταση συνολικού εμβαδού 655.198,41τ.μ., στις Τ.Κ. Ανθότοπου και Σκήτης, του Δήμου Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, με φορείς του έργου τις Ενεργειακές Κοινότητες «ΗΡΑΚΛΗΣ» Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε., «ΙΑΣΟΝΑΣ» Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε. & «ΘΗΣΕΑΣ» Δυτικής Μακεδονίας Συν. Π.Ε.», με συνημμένο θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

xi. Το με Α.Π.285318/17-06-2022 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνης «ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 30 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΚΟΣΚΙΝΙΑΣ, ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ, ΣΚΗΤΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΚΗΤΗΣ-ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ», με συνημμένο θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα.

xii. Το Αποδεικτικό Κατάθεσης στο Δασαρχείο Κοζάνης με Α.Π.68799 (27/06/2022).
24.
Η από 06/10/2022 αίτηση της κ. Κουμτζίδου Μαρίας, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας με επωνυμία “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.”, φορέα των ΦΣΠΗΕ, που θα εγκατασταθούν στη θέση “ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΗΤΗ”, της Τοπικής Κοινότητας Ανθότοπου και Σκήτης, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ως εκπροσώπος των φορέων των 10 ΦΣΠΗΕ της ομάδας (παρελήφθη στις 06/10/2022 και έλαβε Α.Π.157175), με συνημμένο:

– το με Α.Π.114216(σχετ.68799/2022)/04-10-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της δήλωσης, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.», Υπαγωγής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων του έργου «Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών, παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος 0,9999MWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9,999MWp και συνοδά έργα στη θέση ‘Ανθότοπος-Σκήτη’» που θα εγκατασταθούν στην κτηματική περιοχή των Τ.Κ. Ανθότοπου και στην Τ.Κ. Σκήτης του Δήμου Κοζάνης της ΠΕ Κοζάνης, ΠΔΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.», με συνημμένο θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα, που συνοδεύει τη γνωμοδότηση και τα λοιπά διαγράμματα της μελέτης του έργου του θέματος.

25. Το γεγονός ότι οι προτεινόμενοι ΦΣΠΗΕ περιλαμβάνονται εντός των ευρύτερων πολυγώνων για τα οποία έχουν γνωμοδοτήσει οι αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες με τα (23. x) & (23. xi) σχετικά έγγραφα.
26.
Το γεγονός ότι το έργο του θέματος αποτελείται από 10 σταθμούς, οι οποίοι, ως μεμονωμένα έργα, εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3468/2006.

 

Ι. Στοιχεία του έργου

α. Ονομασία του έργου: «Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,9999ΜWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9,999MWp και συνοδά έργα».

Το έργο περιλαμβάνει τους ακόλουθους 10 ΦΣΠΗΕ και τα συνοδά έργα (οδοποιίας και διασύνδεσης με τον υποσταθμό ανύψωσης τάσης):

Α/Α ΘΕΣΗ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΧΥΣ (ΜWp) Εμβαδόν γηπέδου εγκατάστασης

(τ.μ.)

1. ΦΣΠΗΕ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
2. ΦΣΠΗΕ 2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
3. ΦΣΠΗΕ 3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
4. ΦΣΠΗΕ 4 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
5.
ΦΣΠΗΕ 5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
6. ΦΣΠΗΕ 6 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
7. ΦΣΠΗΕ 7 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
8. ΦΣΠΗΕ 8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
9. ΦΣΠΗΕ 9 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 13.500,00
10. ΦΣΠΗΕ 10 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. 0,9999 16.292,42
Σύνολο
9,9999 137.792,42

 

β. Θέση του έργου 10 γήπεδα, συνολικού εμβαδού 137.792,42τ.μ., τα γήπεδα που θα εγκατασταθούν οι ΦΣΠΗΕ 1, 2, 5 και 8 ανήκουν σε τμήματα του Α.Τ.1 της Διανομής, έτους 1931, αγροκτήματος Κοσκινιάς-Τ.Κ. Ανθότοπου, το γήπεδο που θα εγκατασταθεί ο ΦΣΠΗΕ 10 ανήκει σε τμήμα του Α.Τ.19 Ζ της Διανομής, έτους 1931, αγροκτήματος Κοσκινιάς-Τ.Κ. Ανθότοπου και τα γήπεδα που θα εγκατασταθούν οι ΦΣΠΗΕ 3, 4, 6, 7 και 9 ανήκουν σε τμήματα του Α.Τ.1 της Διανομής, έτους 1931, αγροκτήματος Κοκκιναρά-Τ.Κ. Σκήτης, της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. ”, στη θέση “ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ – ΣΚΗΤΗ”, της Τοπικής Κοινότητας Ανθότοπου και της Τοπικής Κοινότητας Σκήτης, του Δήμου Κοζάνης, της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες, στο γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87, των κορυφών των πολυγώνων των γηπέδων των σκοπούμενων σταθμών, σύμφωνα με τα υποβληθέν τοπογραφικό διάγραμμα παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι.

γ.  Φορέας του έργου: “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε.”, (εκπρόσωπος των φορέων των ΦΣΠΗΕ της ομάδας)

δ. Υπεύθυνος του έργου: Κουιμτζίδου Μαρία (Νόμιμη εκπρόσωπος)

 

II. Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

α) Το έργο υπό τα στοιχεία της παραγράφου Ι της παρούσας και σύμφωνα με τα δηλωθέντα από τον φορέα του έργου στον υποβληθέντα φάκελο, όπως αυτός συμπληρώθηκε, υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) που περιγράφονται στην ΥΑ 3791/2013 (Β’ 104) και ειδικότερα στο Παράρτημα Β.2 αυτής με τους ακόλουθους πρόσθετους όρους.

β) Πρόσθετοι όροι:
 1. Κατά την φάση κατασκευής του έργου θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες και συγκεκριμένα:
  1. i) Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση του έργου εντοπιστούν Νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές προϋφιστάμενες των τελευταίων εκατό ετών, να ενημερωθεί άμεσα η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την διάσωσή τους.
  2. ii) Όσον αφορά στο γεωτεμάχιο Ρ14 και συγκεκριμένα στην έκταση με ενδεικτικές συντεταγμένες κορυφών σε σύστημα ΕΓΣΑ 87 στα σημεία:
   Α: Χ=303755 και Υ=4468405, 59: Χ=303850 και Υ=4468401.576, 60: Χ=303783.464 και Υ=4468233,958,
   Β: Χ=303665 και Υ=4468232, όπου έχει εντοπιστεί αρχαιολογικός χώρος των ιστορικών χρόνων, πριν από οποιαδήποτε εργασία να προηγηθούν δοκιμαστικές τομές στο χώρο με μικρό εκσκαφικό μηχάνημα και κατά περίπτωση χειρωνακτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί το είδος και η κατάσταση διατήρησης των αρχαιοτήτων και να γνωμοδοτήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης αρμοδίως. Οι τομές θα διεξαχθούν υπό την άμεση παρακολούθηση αρχαιολόγου και ειδικευμένου εργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, που θα προσλάβει για τον σκοπό αυτό ο φορέας του έργου και θα καλύψει τη δαπάνη τους.

   Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό αυτό εγγράφως 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών.

   Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων αυτές θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4858/21 (ΦΕΚ 220/Α719-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4858/21, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.

  3. iii) Όσον αφορά στο γεωτεμάχιο Ρ15, καθώς επίσης και στο υπόλοιπο τμήμα του γεωτεμάχιου Ρ14, όλες οι εκσκαφικές εργασίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και από την αφαίρεση του φυτικού, θα γίνουν υπό την άμεση παρακολούθηση αρχαιολόγου και ειδικευμένου εργάτη με αποδεδειγμένη εμπειρία σε επίβλεψη έργων, που θα προσλάβει για τον σκοπό αυτό ο φορέας του έργου και θα καλύψει τη δαπάνη τους. Οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για το σκοπό εγγράφως 10 τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών. Σε περίπτωση αποκάλυψης αρχαιοτήτων αυτές θα διακοπούν αμέσως και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεως των αρμοδίων οργάνων του ΥΠ.ΠΟ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 37 του Νόμου 4858/21 (ΦΕΚ 220/Α719-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». Τη δαπάνη της ανασκαφικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 4858/21, θα αναλάβει ο φορέας του έργου.
  4. iv) Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων, ο υπεύθυνος του έργου οφείλει να διακόψει οποιαδήποτε εργασία και να ενημερώσει άμεσα την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης, αποφεύγοντας κάθε καταστροφή ή μετακίνησή τους χωρίς την άδειά της, διαφορετικά θα υποστεί τις κυρώσεις που προβλέπονται από την παράβαση των άρθρων 56,57,61 και 66 του Νόμου 4858/21 (ΦΕΚ 220/Α’/19-11-2021) «Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».

 

2. Θα τηρούνται οι όροι που τέθηκαν από το Δασαρχείο Κοζάνης και συγκεκριμένα:

 

 • Το εν θέματι έργο δεν εμπίπτει σε αναδασωτέα έκταση και σε περιοχή απολύτου προστασίας ή προστασίας της φύσης ή σε περιοχή που έχει χαρακτηρισθεί Εθνικός Δρυμός, Αισθητικό Δάσος, Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης, καθώς και ιδιαίτερου κάλους ή Τουριστικού Ενδιαφέροντος. Ωστόσο οι υπ’ αριθμ.1 έως 9 ΦΣΠΗΕ εμπίπτουν εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) και συγκεκριμένα εντός του ΚΑΖ «Ανθότοπος-Σκήτη».
 • Η προτεινόμενη επέμβαση, σύμφωνα με την ως άνω γνωμοδότηση, αφορά για τη συνολική έκταση των 140.297,78 τ.μ., καθώς η δραστηριότητα είναι επιτρεπτή, σύμφωνα με την παρ. 3 και 3γ του άρθρου 53 του Ν.998/79 ως ισχύει.
 • Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μικρότερη δυνατή διατάραξη του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του έργου ώστε τα δυσμενή αποτελέσματα αυτής στο οικείο και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, να είναι τα μικρότερα δυνατά.
 • Απαγορεύεται η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση και η καταστροφή των ζωντανών φυτοφρακτών. Η οποιαδήποτε φθορά της δασικής βλάστησης να περιορισθεί στην ελάχιστη δυνατή. Τα δασικά προϊόντα που τυχόν θα παραχθούν θα διακινηθούν και διατεθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και όπου απαιτείται θα συνταχθεί πίνακας υλοτομίας.
 • Τυχόν πλεονάζοντα υλικά που θα προκύψουν θα πρέπει να αποτεθούν σε νόμιμα αδειοδοτούμενους χώρους.
 • Να αποφευχθεί η περίφραξη της έκτασης, ενώ σε περίπτωση που αυτή κριθεί απαραίτητη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο της, η οποία δεν θα πρέπει να είναι ενιαία στο σύνολο των Φ/Π ώστε να μείνει ανεμπόδιστη η διέλευση όλων των ζώων μεταξύ όμορων περιφραγμένων εκτάσεων επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση της μικροπανίδας της περιοχής (χελώνες, σκαντζόχοιροι, κτλ).
 • Μόνιμες κατασκευές που εξυπηρετούν άλλες χρήσεις της έκτασης δεν πρέπει να θιγούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
Μετά το πέρας της κατασκευής να υποβληθεί στην αρμόδια Δασική Υπηρεσία μελέτη αποκατάστασης που θα εγκριθεί αρμοδίως.
 • Το δασικό περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών δεν θα καλύπτεται από έργα υποδομής, πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη, η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως.
 • Στα τμήματα των εκτάσεων όπου ασκείται κτηνοτροφική δραστηριότητα (βόσκηση), τμηματικός και όχι συνολικός αποκλεισμός της πρόσβασης κατά τη διεξαγωγή των εργασιών κατασκευής.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης κτηνοτρόφων στις εκτάσεις γης όπου δεν διεξάγονται εργασίες κατασκευής.
 • Να προβλεφθεί ο ειδικός σχεδιασμός των βάσεων στήριξης και της χωροθέτησης του εξοπλισμού τους, με τρόπο ώστε να εξυπηρετείται η βόσκηση αμνοεριφίων εντός το Φ/Β σταθμού.
 • Να προβλεφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση διόδων προσπέλασης των μεγαλύτερων ζώων (βοοειδή) σε τυχόν υφιστάμενους βοσκότοπους στην ευρύτερη περιοχή του γηπέδου εγκατάστασης.
 • Εφόσον υπάρχει πεδίο εφαρμογής και είναι τεχνικά εφικτό, να γίνει φύτευση χλωρίδας σε ορισμένες ζώνες κάτω από του ηλιακούς ιχνηλάτες, η οποία θα είναι χρήσιμη για άλλες αγροτικές δραστηριότητες (π.χ. μελισσοκομία).
 • Η υπαγωγή σε ΠΠΔ εφόσον δεν εκδίδεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας δεν αποτελεί έγκριση επέμβασης και κατά συνέπεια στη συνέχεια για τις εκτάσεις που είναι υπαγόμενες στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας θα πρέπει μετά από αίτημα του φορέα να εκδοθεί έγκριση επέμβασης. Σύμφωνα με την αρ.115973/6088/14/27-10-2014 ΦΕΚ 2961/Β/2014 ΚΥΑ καθορίζονται τα δικαιολογητικά για την έκδοση της έγκρισης επέμβασης.

Η παρούσα παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, όπως αυτά περιγράφονται και αποτυπώνονται στα υποβληθέντα στοιχεία.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση του κυρίως έργου ή των συνοδών έργων (χωροθέτηση, ισχύς, τεχνολογία, προσθήκη και άλλων σταθμών στην ομάδα), ο κύριος του έργου υποχρεούται να υποβάλλει στην υπηρεσία μας, αίτηση τροποποίησης των ΠΠΔ συνοδευόμενη από τον φάκελο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της αρίθμ. 3791/2013 ΥΑ (ΦΕΚ 104Β’), ΦΕΚ 2961/Β/2014 ΚΥΑ.

Προσαρτάται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης το Παράρτημα Ι.

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

κ.α.α

 

 

 

Τριαντάφυλλος Μπούρτζος

Π.Ε. Μηχανικών με Α’ β

 

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 0,9999ΜWp έκαστος, συνολικής ισχύος 9,999MWp και συνοδά έργα», της εταιρείας της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ. Π.Ε. (ΑΔΑ: 9Λ927ΛΨ-ΧΧ5)

Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών 0,9999ΜWp – Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών 0,9999ΜWp – Ομάδα 10 Φωτοβολταϊκών Σταθμών 0,9999ΜWp