Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ ΑΕ, ισχύος 660 MW, με καύσιμο λιγνίτη στο Ν.Κοζάνης

Πτολεμαϊδα V

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ ΑΕ, ισχύος 660 MW, με καύσιμο λιγνίτη στο Ν.Κοζάνης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

 1. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74966/1497/23-8-2019 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας , με θέμα :

  «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ Β’354/2016) για τη Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας της ΔΕΗ ΑΕ, ισχύος 660 MW, με καύσιμο λιγνίτη στο Ν.Κοζάνης»,

 2. ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 • Επωνυμία: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), Ατμοηλεκτρικός Σταθμός (ΑΗΣ) Πτολεμαΐδας (Μονάδα V) στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 • Είδος Εγκατάστασης: Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, μικτής ονομαστικής ισχύος 660 MWe με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση
 • Φορέας Υλοποίησης: Διεύθυνση Μελετών Κατασκευών Θερμοηλεκτρικών Έργων Αριστοτέλους 30-32,104 33 ΑΘΗΝΑ
 • Αρμόδιοι: Α. Σπαθή (Βοηθός Διευθυντής Μόνιμης Ομάδας Αδειοδοτήσεων, Περιβάλλοντος και Τοπογραφήσεων και Σ. Τζιβένης (Υπεύθυνος έργου Πτολεμαίδας)
 • Διεύθυνση:                  Αριστοτέλους 30-32, 104 33 Αθήνα
 • Τηλέφωνο:                   210 8254 065
 • FAX:                            210.82.30.125

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο χώρο του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, λειτουργεί μια (1) Λιγνιτική Ατμοηλεκτρική Μονάδα (Μονάδα V) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία πρόκειται να συνδεθεί στο Εθνικό Ηλεκτρικό Δίκτυο.

Η μικτή ονομαστική ισχύς της Μονάδας θα είναι 660 MWe με καύσιμο λιγνίτη και δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth μέσω τηλεθέρμανσης.

Για τη νέα Μονάδα V έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 Άδεια Παραγωγής από το ΥΠΕΚΑ.

Η Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής V περιλαμβάνει τα εξής βασικά τμήματα:

 • Κτίριο Σπαστήρων λιγνίτη.
 • Αυλή Μετασχηματιστών (Μετασχηματιστές ανύψωσης τάσης).
 • Κτίριο αποθήκευσης λιγνίτη.
 • Μηχανοστάσιο με τον Ατμοστρόβιλο και την αντίστοιχη γεννήτρια.
 • Λεβητοστάσιο Λέβητα ατμοποίησης.
 • Συμπυκνωτής (κύριο ψυγείο).
 • Τα κυκλώματα νερού, ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων και όλο τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
 • Σύστημα κατακράτησης σωματιδίων από τα καυσαέρια (Ηλεκτροστατικά Φίλτρα).
 • Ανεμιστήρες.
 • Συγκρότημα Αποθείωσης Καυσαερίων υγρής μεθόδου, με πρώτη ύλη τον ασβεστόλιθο (CaCO3) και υποπροϊόν τη γύψο (ένυδρο θειικό ασβέστιο).
 • Συστήματα αποκομιδής ιπτάμενης & υγρής τέφρας, γύψο και ιλύος.
 • Δεξαμενή συλλογής και καταβύθισης υδατικών αποβλήτων.
 • Σύστημα αποθήκευσης/διακίνησης/χρήσης πετρελαίου ντίζελ (αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, δίκτυο σωληνώσεων, βάνες, αντλιοστάσια, κ.λπ.).
 • Πρωτεύον κύκλωμα ψύξης με αφαλατωμένο νερό, τύπου ανοιχτής ανακυκλοφορίας με Πύργο Ψύξης φυσικού ελκυσμού ύψους 141 m και διαμέτρου στη κορυφή του 65 m.
 • Δευτερεύον κύκλωμα ψύξης (κλειστό) με απιονισμένο νερό.
 • Αντλιοστάσιο και δεξαμενή αποθήκευσης ακατέργαστου νερού ωφέλιμης χωρητικότητας 10.000 m³ περίπου.
 • Συγκρότημα Παραγωγής Αφαλατωμένου Νερού για τις ανάγκες του Σταθμού, με τη μέθοδο της αντίστροφης ώσμωσης.
 • Δύο (2) δεξαμενές αποθήκευσης αφαλατωμένου νερού, ωφέλιμης χωρητικότητας
 • 4.000 m³ περίπου η κάθε μια.
 • Μια (1) δεξαμενή συλλογής άλμης ωφέλιμης χωρητικότητας 500 m³ περίπου.
 • Συγκρότημα παραγωγής απιονισμένου νερού με ρητίνες.
 • Δύο (2) δεξαμενές αποθήκευσης απιονισμένου νερού ωφέλιμης χωρητικότητας 1.500 m³ περίπου.
 • Μια (1) δεξαμενή εξουδετέρωσης ωφέλιμης χωρητικότητας 200 m³ περίπου.
 • Σύστημα εξευγενισμού συμπυκνώματος.
 • Πλήρως εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο.
 • Πλήρες Συγκρότημα Κατεργασίας Υδατικών Βιομηχανικών Αποβλήτων (δίκτυα, εγκαταστάσεις καθαρισμού).
 • Βιολογικός καθαρισμός αστικών λυμάτων (δίκτυο συλλογής και εγκαταστάσεις καθαρισμού).
 • Αυλή λιγνίτη.
 • Ταινιόδρομοι μεταφοράς λιγνίτη και αποκομιδής παραπροϊόντων.
 • Μηχανουργείο – Ηλεκτρολογείο.
 • Γεφυροπλάστιγγα.
 • Κτίρια Διοίκησης.
 • Χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.
 • Κτίριο συντήρησης οχημάτων.
 • Σταθμό ανεφοδιασμού καυσίμων για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των οχημάτων του ΑΗΣ.
 • Κύρια πύλη εισόδου – Σταθμός πρώτων βοηθειών.
 • Κεντρικό θάλαμο ελέγχου της λειτουργίας της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας.
 • Περιφερειακούς θαλάμους ελέγχου της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατεργασίας νερού και υδατικών βιομηχανικών αποβλήτων & αστικών λυμάτων, του Συγκροτήματος Αποθείωσης Καυσαερίων, των εγκαταστάσεων χειρισμού και τροφοδοσίας λιγνίτη και των εγκαταστάσεων χειρισμού της ιπτάμενης τέφρας.
 • Σύστημα ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Διάφορες βοηθητικές εγκαταστάσεις (αποθήκες, εστιατόριο, κ.λπ.).
 • Κέντρο Υπερύψηλης Τάσης 150 kV/400 kV κλειστού τύπου GIS (Gas Insulated Switchgear).

Η Μονάδα V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, θα λειτουργεί σαν μονάδα βάσης όλο το 24ωρο, σε συνθήκες μεταβλητού φορτίου, σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται από το Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε.) για την ασφαλή, σταθερή και οικονομικότερη εκμετάλλευση ολόκληρου του συστήματος παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Το κύριο (βασικό) καύσιμο ηλεκτροπαραγωγής της νέας Μονάδας V θα είναι τοπικός λιγνίτης προερχόμενος από τα κοιτάσματα της ευρύτερης περιοχής.

Επιπλέον, χρησιμοποιείται ως βοηθητικό καύσιμο, πετρέλαιο ντίζελ, των εκάστοτε κρατικών προδιαγραφών, κατά τη φάση εκκίνησης ή στην έκτακτη περίπτωση κακής ποιότητας λιγνίτη με σκοπό τη συντήρηση της καύσης στο φλογοθάλαμο.

Το καύσιμο θα προμηθεύεται από ιδιωτικές εταιρείες πετρελαιοειδών, θα μεταφέρεται στο Σταθμό με βυτιοφόρα οχήματα και θα αποθηκεύεται εντός της Κύριας Δεξαμενής Αποθήκευσης Καυσίμου Ντίζελ, ωφέλιμης χωρητικότητας 6.000 m³, η οποία περιβάλλεται από λεκάνη ασφαλείας για περίπτωση αστοχίας. Για την πλήρωση της δεξαμενής χρησιμοποιούνται δυο αντλίες, η μια εφεδρική.

Εκτός της Κύριας Δεξαμενής Αποθήκευσης Καυσίμου Ντίζελ στο Σταθμό  υπάρχουν οι παρακάτω Δεξαμενές Αποθήκευσης Ντίζελ:

 

 • Δεξαμενή Ημερήσιας Κατανάλωσης Ντίζελ ωφέλιμης χωρητικότητας 300m³.
 • Δεξαμενή Ντίζελ Βοηθητικού Λέβητα ωφέλιμης χωρητικότητας 60m³.
 • Δεξαμενή Ντίζελ Βοηθητικού Λέβητα ωφέλιμης χωρητικότητας 60m³.
 • Δεξαμενή Ντίζελ Η/Ζ ωφέλιμης χωρητικότητας 17m³.
 • Υπόγεια μεταλλική Δεξαμενή Αποθήκευσης Ντίζελ, ωφέλιμης χωρητικότητας 10m³, στο σταθμό ανεφοδιασμού οχημάτων της ΔΕΗ.

Προϊόν της λειτουργίας του Σταθμού είναι ηλεκτρικό ρεύμα υπό υψηλή τάση 150 KV, το οποίο θα διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο εθνικό δίκτυο μεταφοράς

Από το σύνολο των ουσιών που θα χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στο γήπεδο της νέας Μονάδας V, το πετρέλαιο ντίζελ εμπίπτει στις διατάξεις της KYA 172058/17.02.2016 (ΦΕΚ 354Β) περί κοινοποίησης – που εναρμονίζεται με την Οδηγία 2012/18/ΕΕ της 4ης Ιουλίου 2012 (Seveso III) – ως κατονομαζόμενη ουσία στο Μέρος 2 του Παραρτήματος 1.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι κατηγορίες κινδύνου του καυσίμου ντίζελ συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.

Ονομασία επικίνδυνης ουσίας Αρ. CAS Ταξινόμηση
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ
Τάξεις και κωδικοί κατηγοριών κινδύνου Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

68334-30-5 Εύφλεκτο Υγρό 3

Οξεία τοξικότητα 4

Ερεθισμός δέρματος 2

Καρκινογόνο 2

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα Επανειλημμένη έκθεση  2

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

 

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύφλεκτο)

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις)

 

Οι υπόλοιπες ουσίες που θα υπάρχουν στην εγκατάσταση και που θα βρίσκονται σε ποσότητες πάνω από το 2% των οριακών ποσοτήτων δίνονται στον παρακάτω πίνακα, όπου και παρουσιάζεται η κατηγορία κινδύνου συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών.

Ονομασία επικίνδυνης ουσίας Αρ. CAS Ταξινόμηση ουσίας Μέγιστη αποθηκευτική ικανότητα (t)
Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ
Φυσικοί κίνδυνοι Κίνδυνοι
για το περιβάλλον
Υποχλωριώδες νάτριο, 13% (+/-1) 7681-52-9 H290

(Met. Corr.1)

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

 

H314

(Skin Corr. 1B)

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και

οφθαλμικές βλάβες.

H400

(Aquatic Acute 1)

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

 

H411

(Aquatic Chronic 2)

Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με

μακροχρόνιες επιπτώσεις.

28

Σε συνέχεια της εφαρμογής του αθροιστικού κανόνα για τις επικίνδυνες ουσίες ντίζελ και υποχλωριώδες νάτριο (σημείωση 4 του Παραρτήματος Ι της ΚΥΑ 172058/17.02.2016), τόσο για την εκτίμηση των κινδύνων λόγω φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ουσιών, όσο και λόγω των κινδύνων για το περιβάλλον, η εγκατάσταση υπάγεται στην κατώτερη βαθμίδα.

Όλες οι υπόλοιπες ουσίες που θα χρησιμοποιούνται στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (Μονάδα V) (π.χ. υδρογόνο, οξυγόνο, ασετιλίνη, διάφορα χημικά κ.α.), ακόμα και αν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των επικινδύνων ουσιών της Οδηγίας, βρίσκονται σε ποσότητες μικρότερες της Στήλης 2 (απαίτηση για κοινοποίηση).

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, https://www.pdm.gov.gr

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

(Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης , Τηλ.: 2461052620 – 2461052621, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ.Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ:2131513414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» την 4/9/2019.

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Ευφροσύνη Ντιό