Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/21-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/21-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/21-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/21-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/21-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 16η/21-8-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1.      Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων. 150/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων

2.   

 

Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Εισήγηση για ορισμό εκπροσώπων στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΚΟ Α.Ε

 

 

151/19

 

 

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον ορισμό εκπροσώπων στην ετήσια τακτική συνέλευση των μετοχών της ΑΝΚΟ Α.Ε. και ορίζει:

1.Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, κ. Παναγιώτη Πλακεντά.

2.Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, κ. Ευάγγελο Σημανδράκο.

3.Επικεφαλής μείζονος Αντιπολίτευσης Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Γεώργιος Μαργαρίτης και

ως αναπληρωματικά μέλη τους παρακάτω:

1. Περιφερειακή Σύμβουλο, κ. Μαρία Καρυπίδου.

2.Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών-Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής κ. Ηλία Κάτανα.

3. Περιφερειακή Σύμβουλο, κ. Αλίκη Ζήδρου – Γρηγοριάδου .

3.      Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, Δήμου Κοζάνης και Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Ν. Κοζάνης, για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΟΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», προϋπολογισμού : 1.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

152/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
4.      Ημερήσιας Διάταξης

Ακύρωση της αριθμ.322/30-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΒΩ57ΛΨ-ΩΨΑ) Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και Έκδοση Νέας Απόφασης για την Έγκριση Σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την Εκτέλεση του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΔΙΛΟΦΟΥ».

153/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ακύρωση της απόφασης και την έκδοση νέας σχετικής απόφασης για την έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης
5.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 2019 της Π.Ε. Κοζάνης.

154/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 1η τροποποίηση ΚΑΠ 2019 της Π.Ε. Κοζάνης  
6.      Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 1ης Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Νέα Έργα Έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

155/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Νέα Έργα Έτους 2019 Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

7.     

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση 2ης Τροποποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα Έργα Έτους 2019 Περιφερειακής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

156/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 2η τροποποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα Έργα Έτους 2019 Περιφερειακής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.
8.      Ημερήσιας Διάταξης

15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (15η 2019).

157/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 15η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (15η 2019).
9.      Ημερήσιας Διάταξης

16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (16η 2019).

158/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 16η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (16η 2019).
10.    Ημερήσιας Διάταξης

17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (17η 2019).

159/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την 17η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (17η 2019).
11.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Απολογισμού Έτους 2018.

160/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον απολογισμό έτους 2018.
12.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ισολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του ΚΕ.ΠΕ. για το Έτος 2018.

161/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία τον ισολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2018.
13.    Ημερήσιας Διάταξης

Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2020

162/19 Αποσύρεται
14.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση αποδοχής των Αριθμ. 157 – 158 και 159/2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και της σχετικής δαπάνης που απορρέει απ’ αυτές».

163/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αποδοχή των Αριθμ. 157 – 158 και 159/2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και της σχετικής δαπάνης που απορρέει απ’ αυτές

15.   

Ημερήσιας Διάταξης

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για δύο έτη 2019- 2020 της Π.Ε. Καστοριάς, έπειτα από δύο άγονους διαγωνισμούς, συνολικού προϋπολογισμού 351.325,17 € ευρώ.

164/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση για τη συγκεκριμένη προμήθεια.
16.    Ημερήσιας Διάταξης

Τροποποίηση απόφασης αρ. 148/19 του Περιφερειακού Συμβουλίου σε ότι αφορά στον ορισμό εκπροσώπων στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

165/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την τροποποίηση της απόφασης
17.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» με Προϋπολογισμό 50.000,00 €.

166/19 Αποσύρεται
18.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου» (με Προϋπολογισμό 50.000,00 €). 

167/19 Αποσύρεται
19.    Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Κατασκευή Μνημείου στη Μνήμη του  Αστυνομικού ΚΩΣΤΕΝΗ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Ιτιάς» με Προϋπολογισμό 15.000,00 €. 168/19 Αποσύρεται
20.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Μνημείου στη Μνήμη του Αστυνομικού ΚΩΣΤΕΝΗ ΗΛΙΑ στην Τ.Κ. Ιτιάς » (με Προϋπολογισμό 15.000,00 €). 

169/19 Αποσύρεται

21. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του «Συντήρηση Επισκευή Χώρων Εκκλησιαστικής Κατασκήνωσης Πρώτης» με Προϋπολογισμό 40.000,00 €.

170/19 Αποσύρεται
22.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση Επισκευή Χώρων Εκκλησιαστικής Κατασκήνωσης Πρώτης» (με Προϋπολογισμό 40.000,00 €). 

171/19 Αποσύρεται
23.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του «Αποκατάσταση Ζημιών -Συντήρηση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ροδώνα» με Προϋπολογισμό 55.000,00 €.

172/19 Αποσύρεται
24.    Ημερήσιας Διάταξης  

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αποκατάσταση Ζημιών – Συντήρηση Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Ροδώνα» (με Προϋπολογισμό 17.800,00 €). 

173/19 Αποσύρεται
25.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του «Συντήρηση Χαγιατιού Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Κ. Κλαδοράχης» με Προϋπολογισμό 24.000,00 €.

174/19 Αποσύρεται
26.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση Χαγιατιού Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Τ.Κ.  Κλαδοράχης» (με Προϋπολογισμό 24.000,00 €). 

175/19 Αποσύρεται

27. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Επισκευή – Συντήρηση Κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 15.000,00 €).

176/19 Αποσύρεται
28.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Τσιμεντόστρωση Κοίτης Ποταμού Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου» (με Προϋπολογισμό 30.000,00 €).  

177/19 Αποσύρεται
29.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Καθαρισμός Κοίτης Ποταμών Περιοχής, Αγίου Γερμανού» (με Προϋπολογισμό 40.000,00 €). 

178/19 Αποσύρεται
30.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Αποξήλωση – Τοποθέτηση Ιστών Ηλεκτροφωτισμού στην  Ε.Ο. 3 “Δ/ση Λεβαίας – Όρια Π.Ε. Κοζάνης”», Προϋπολογισμού Δαπάνης  #65.000,00 €#, με το Φ.Π.Α. 

179/19 Αποσύρεται
31.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  #70.000,00 €#, με το Φ.Π.Α. 

180/19 Αποσύρεται
32.    Ημερήσιας Διάταξης  

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Συντήρηση 1ου Δημοτικού Σχολείου Αμυνταίου» (με Προϋπολογισμό 40.000,00 €). 

181/19 Αποσύρεται

33. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Επισκευή Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Τ.Κ. Αντιγόνου» (με Προϋπολογισμό 37.000,00 €).

182/19 Αποσύρεται
34.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Αντιπλημμυρική Προστασία – Διευθέτηση Ρέματος, στην Θέση “Αμπέλια” του Δήμου Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 31.000,00 €). 

183/19 Αποσύρεται
35.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή Τοιχείου – Προστασία Πρανών Ρέματος στην Φλώρινα» (με Προϋπολογισμό 35.000,00 €).

184/19 Αποσύρεται
36.    Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου «Διαμόρφωση Χώρου Αναψυχής πλησίον της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου Φλώρινας» (με Προϋπολογισμό 30.000,00 €).

185/19 Αποσύρεται
37.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου  Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου του Νοσοκομείου Φλώρινας για την Στάθμευση των Ασθενοφόρων» με Προϋπολογισμό 9.800,00 €.

186/19 Αποσύρεται
38.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Ασφαλτοστρώσεις στην Τ.Κ. Ιτιάς» με Προϋπολογισμό 100.000,00 €.

187/19 Αποσύρεται

39. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Ασφαλτόστρωση Δρόμου στη Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου» με Προϋπολογισμό 39.800,00 €.

188/19 Αποσύρεται
40.    Ημερήσιας Διάταξης

 Έγκριση Υλοποίησης Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ  Π.Ε. Φλώρινας και Δήμου Φλώρινας για το Έργο «Κατασκευή πεζοδρομίων στον οικισμό Αγίου Αθανασίου στην Διασταύρωση Μελίτης» με Προϋπολογισμό 60.000,00 €.

189/19 Αποσύρεται
41.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου  Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Κατασκευή Στέγης στο Κτίριο του Τεχνητού Νεφρού Νοσοκομείου Φλώρινας» με Προϋπολογισμό 35.000,00 €.

190/19 Αποσύρεται
42.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου  Φλώρινας και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την Υλοποίηση του Έργου «Συντήρηση – Δημιουργία Χώρων στο Νοσοκομείο για την Στέγαση του ΕΚΑΒ Φλώρινας» με Προϋπολογισμό 45.000,00 €.

191/19 Αποσύρεται
43.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του «Προσθήκη χώρου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κοιμητηρίων Τ.Κ Νεοχωρακίου» με προϋπολογισμό 30.000,00 €.

192/19 Αποσύρεται

44. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητρόπολης «Φλωρίνης, Πρεσπών & Εορδαίας» και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας) για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Φλαμπούρου» με προϋπολογισμό 15.000,00 €.

193/19 Αποσύρεται
45.    Ημερήσιας Διάταξης

32η Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016.

194/19 Αποσύρεται
46.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση σύναψης 1ης Τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση έργων υποδομών ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης (2015)».

195/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα  τη σύναψη της 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης

 

 

47.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Ανακατασκευή εξωτερικής σκάλας εισόδου κτιρίου Π.Ε. Κοζάνης» προϋπολογισμού: 14.843,64 € (με Φ.Π.Α.).

196/19 Αποσύρεται
48.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ» προϋπολογισμού: 600.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

197/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου

49. 

 

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας και Μποδοσάκειου Γενικού Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας  για το έργο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ» ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

198/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση
50.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας» προϋπολογισμού: 12.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

199/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
51.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του τρόπου δημοπράτησης για το έργο «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944» προϋπολογισμού: 15.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

200/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
52.    Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Ωρίμανση Έργων Ανάπτυξης Νομού Κοζάνης».

201/19 Το Π.Σ. εγκρίνει κατά πλειοψηφία την υποβολή πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το συγκεκριμένο έργο

 

Κοζάνη 30/8/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος