Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (8-6-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (8-6-2021)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (8-6-2021)

 

Σύμφωνα με το A.Π. 3587/21-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

CONS/AD/169/21 – Director LING 2 “Translation Services”

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 8η Ιουνίου 2021, 12.00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.consilium.europa.eu/general-secretariat/jobs/jobs-opportunities/cons-ad-169/) και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OJ CA 190,18.05.2021)

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στη διεύθυνση applications.management@consilium.europa.eu.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ54Κ46ΜΤΛ6-6Ν7)

 

Για την Π.Δ.Μ.

 

 

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (8-6-2021)

Ανα κοίνωση προκήρυξης θέσης Διευθυντή στη Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της ΕΕ (8-6-2021)

Σύμφωνα με το A.Π. 3587/21-05-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Γενική Γραμματεία Συμβουλίου της Ε.Ε. δημοσιεύει την ακόλουθη προκήρυξη θέσης, με στοιχεία:

CONS/AD/169/21 – Director LING 2 “Translation Services”

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την 8η Ιουνίου 2021, 12.00 τ.ώ. Βρυξελλών.

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.consilium.europa.eu/general-secretariat/jobs/jobs-opportunities/cons-ad-169/) και στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (OJ CA 190,18.05.2021)

Επίσης η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr στην ενότητα:

Ανθρώπινο Δυναμικό Δημοσίου Τομέα / Προσωπικό / Προσλήψεις

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στην ανωτέρω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία στη διεύθυνση applications.management@consilium.europa.eu.

 

 

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Γιάννης Σπηλιωτόπουλος

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την προκήρυξη (ΑΔΑ: Ψ54Κ46ΜΤΛ6-6Ν7)