Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights - FRA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) (16-2-2022)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) (16-2-2022)

Σύμφωνα με το Α.Π. 456/25.01.2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) έχει δημοσιεύσει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                     ΘΕΣΗ                      ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

F R A – T A – T A C B – A D 5 – 2 0 2 1, Project Manager,    2 5 – 0 2 – 2 0 2 2 (1 3 : 0 0  ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

F R A – T A – P M I N S T – A D 5 – 2 0 2 1, Project Manager-EU and International Human Rights Law, 2 5 – 0 2 – 2 0 2 2  (1 3 : 0 0 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

F R A – C A – H R A – F G I I I – 2 0 2 2, Human Resources Assistant, 2 5 – 0 2 – 2 0 2 2 (1 3 : 0 0 ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://fra.europa.eu/en/about-fra/recruitment/vacancies

Επίσης, οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς, απευθείας, στoν ανωτέρω Ευρωπαϊκό Οργανισμό.

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Διαβάστε εδώ την Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) (16-2-2022), με ΑΔΑ: Ψ3ΕΘ46ΜΤΛ6-ΔΙΧ

Για την Π.Δ.Μ.