Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (8-12-2021)

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (8-12-2021)

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.4/952/19602/20-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΠΕΟ46ΜΤΛ6-ΧΙ5) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με τα με Α.Π. 7428/09-11-2021, Α.Π. 7822/22-11-2021, Α.Π. 7716/18-11-2021 και Α.Π. 7657/17-11-2021 έγγραφα της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΕΙΣ                         ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

OPER IT TA 13/2021 Repl, Lead Developer (TA), Παράταση έως 10.12.2021 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ERA RAST TA16/2021 Repl, Bank Sector Analyst, 05.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

DART RT TA 15/2021 Repl, Head of Unit – Reporting and Transparency, 05.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

PRSP RBM CA 7/2021 Repl, Policy Officer-Credit risk, 05.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

ICC CPC SEC 6/2021 R, Expert (Consumer Protection), 17.01.2022 (12.00 τ.ώ. Παρισίων)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα:

https://www.eba.europa.eu/

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–proslipseis

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς,
απευθείας, στην ως άνω Ευρωπαϊκή Αρχή.

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Εuropean Banking Αuthority – EBA) (8-12-2021) με ΑΔΑ: ΡΟ1Τ46ΜΤΛ6-3ΧΡ

 

Για την Π.Δ.Μ.