Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA)

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-12-2021) – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-12-2021) – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σχετ.: Η με Α.Π. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/959/19601/25-10-2021 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΘ46ΜΤΛ6-9ΕΘ) εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας

Σύμφωνα με το A.Π.7694/17-11-2021 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) για τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων, με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ                         ΘΕΣΗ                                     ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

EMSA/SNE/2021/10, MSS Maritime Duty Officer, Παράταση έως 09.12.2021 (μέχρι 17:00 τ.ώ. Λισσαβώνας)

EMSA/SNE/2021/11, Project Officer for Maritime Security, Παράταση έως 09.12.2021 (μέχρι 17:00 τ.ώ.Λισσαβώνας)

EMSA/SNE/2021/12, Project Officer for Ship Safety and Accident Investigation, Παράταση έως 09.12.2021 (μέχρι 17:00 τ.ώ. Λισσαβώνας)

EMSA/SNE/2021/13, Project Officer for Sustainability, Παράταση έως 09.12.2021 (μέχρι 17:00 τ.ώ. Λισσαβώνας)

EMSA/SNE/2021/14, HR Officer, Παράταση έως 09.12.2021, (μέχρι 17:00 τ.ώ Λισσαβώνας)

Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο
σύνδεσμο:

http://emsa.europa.eu/recruitment-info/trainees.html

Επίσης οι ανωτέρω προκηρύξεις δημοσιεύονται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών, στο σύνδεσμο:

https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–prosopiko/category–apospaseis

Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. admin@rp-grece.be, έως την 6η Δεκεμβρίου 2021.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

της Γενικής Διεύθυνσης

Ελένη Ρούφου

 

 

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

– Γραφείο Γενικού Γραμματέα

– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Συνημμένα:

Η Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (EMSA) (8-12-2021) – Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με ΑΔΑ: ΡΠΒ246ΜΤΛ6-ΑΞΘ

Για την Π.Δ.Μ.