Διευκρινήσεις

Ανακοίνωση–διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανακοίνωση–διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης

Κατόπιν ερωτήματος που τέθηκε από υποψήφιο Οικονομικό Φορέα σχετικά με την αρίθμ 18/22 διακήρυξη και με αύξοντα αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 176342 «Προμήθεια Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας», σας διευκρινίζουμε τα παρακάτω:

«Οι διαγωνιζόμενοι, δύναται να προσφέρουν τιμές υψηλότερες ανά μεμονωμένο είδος μιας ομάδας, αρκεί να μην υπερβαίνουν το σύνολο του Προϋπολογισμού ανά ομάδα».

Σε κάθε περίπτωση τιμές θα δοθούν σε όλα τα είδη της ομάδας, οι οποίες θα είναι σταθερές και δεν θα αναπροσαρμόζονται καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο της ανωτέρω διακήρυξης 2.4.4.».

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικού

Βάια Καλπάκη

 

Να υπενθυμίσουμε τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης:

Aρ. Διακ. 18/2022

A/Α ΕΣΗΔΗΣ 176342

1.1    Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS
Τηλέφωνο 2461351194-114
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr, a.papachsrisiou@pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΤΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) WWW.PDM.GOV.GR
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο και

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2    Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός εξόδων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 1111 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις με

αρ. πρωτ.  161385/13-10-2022(ΑΔΑΜ: 22REQ011462948 ΑΔΑ 69ΩΩ7ΛΨ-ΜΒΨ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 4056 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα

αρ. πρωτ.  161389/13-10-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011462957 ΑΔΑ 6ΘΩΡ7ΛΨ-ΞΞΩ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 4055 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

1.3    Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια χαρτιού (φωτοαντιγραφικό, πλότερ, εκτυπώσεις κλπ) και ειδών γραφικής ύλης για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας καθώς και τους συνημμένους πίνακες με τα υπό προμήθεια είδη.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 30192700-8 , 30197643-5, 79811000-2

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

 

Συνημμένα:

Η Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης (σε μορφή pdf)

Η Ανακοίνωση–διευκρινίσεις σχετικά με τη Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, Προμήθειας Χαρτιού, Γραφικής Ύλης & Υλικών Γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ΠΕ Κοζάνης (pdf)

Το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (σε μορφή docx)

Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή docx)

 

diakiryxi-18-2022-promitheia-grafikis-ylis-kozani-pdm