Υπογραφή σύμβασης του έργου «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι»

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ»

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Δημοσίευση ανοικτού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ»

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς, προκηρύσσει «ανοιχτή διαδικασία»  επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.4412/2016 μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη τιμή για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΛΙΑΝΟΤΟΠΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ», με προϋπολογισμό 2.200.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1. Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Οδοποιίας : 1.774.193,55 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, απολογιστικά και αναθεώρηση) και Φ.Π.Α. (24%): 425.806,45 .

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στον χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (kastoria.pdm.gov.gr).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24673 50308, email: v.sidiropoulou@pdm.gov.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: Σιδηροπούλου Βασιλική.

3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-11-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00. π.μ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα υποβολής προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2 (α) του Ν.4412/2016.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 05-12-2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.30. π.μ στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, Διοικητήριο Καστοριά 52100 (3ος όροφος).

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:

α) προσφέροντες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π. στην 3η ΤΑΞΗ και άνω ή στην 2η ΤΑΞΗ (αναβαθμισμένο όριο λόγω κοινοπραξίας σύμφωνα με την παρ. 3.β του άρθρου 76 του Ν.4412/16) για έργα  κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι

β) σε λοιπά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζοντας τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α του Ν.4412/2016, σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει  και  κυρώσει τη ΣΔΣ  και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής ύψους 484,00 ευρώ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 της Π.Ε Καστοριάς 2021, με το ποσό του 200.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

8. Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Καστοριά 09 – 11 – 2022

Ο Περιφερειάρχης

Δυτικής Μακεδονίας


Γεώργιος Κασαπίδης

 

Δείτε εδώ : Τεχνική Έκθεση

Δείτε εδώ : Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Λιανοτόπι – Γράμμος

Δείτε εδώ : Προϋπολογισμός Μελέτης

Δείτε εδώ : Τιμολόγιο Μελέτης

Δείτε εδώ : Ε.Σ.Υ.

Δείτε εδώ : Οικονομική προσφορά Έργου

Δείτε εδώ : Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Δείτε εδώ : Διακήρυξη Έργου Βελτίωση Δρόμου Λιανοτόπι – Γράμμος

Δείτε εδώ : Περίληψη Διακήρυξης