Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις πέντε (5) Λιγνιτικές Ατμοηλεκτρικές Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ΑΗΣ Καρδιάς

Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις πέντε (5) Λιγνιτικές Ατμοηλεκτρικές Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/17.02.2016) “Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορθώθηκε (Β΄2259/2007)”.

 1. Το με αρ. πρωτ. ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ40/οικ.178737/5-7-2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με θέμα:
  «Διαβίβαση στοιχείων φακέλου κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 172058/2016 για τις μονάδες I-V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου της ΔΕΗ ΑΕ, συνολικής ισχύος 1595 MW, με καύσιμο λιγνίτη στον Ν. Κοζάνης»,
  ανακοινώνει και καλεί το κοινό να ενημερωθεί για τα στοιχεία και τις πληροφορίες των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016 (ΦΕΚ 354/Β/2016) που αφορούν εγκατάσταση που βρίσκεται στα όρια της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

ΟΝΟΜΑ/ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΔΕΗ ΑΕ, ΚΛΑΔΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΔΡΑ/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: 13ο ΧΛΜ ΠΑΛΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ :2461094057

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: p.tsanoulas@dei.com.gr

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: ΜΗΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ : 2461054321

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: a.mitsoglou@dei.com.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο χώρο του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, είναι εγκατεστημένες πέντε (5) Λιγνιτικές Ατμοηλεκτρικές Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η λειτουργία και των πέντε Μονάδων είναι συνεχής και αποτελούν Μονάδες Βάσης του Εθνικού Ηλεκτρικού Δικτύου. Για μια φορά το χρόνο και για διάρκεια περίπου ενός μήνα, η κάθε Μονάδα τίθεται εκτός λειτουργίας για ετήσια συντήρηση.

Οι Μονάδες IIΙ, IV και V είναι διασυνδεδεμένες με το δίκτυο τηλεθέρμανσης της Κοζάνης, με δυνατότητα συνολικής ενεργειακής απόδοσης 137 MWth.

Το καύσιμο που χρησιμοποιείται στον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου είναι λιγνίτης του Νότιου Πεδίου του λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας.

Επιπλέον χρησιμοποιείται πετρέλαιο ντίζελ για την έναυση των λεβήτων και τη συντήρηση της φλόγας στο φλογοθάλαμο όταν αυτό χρειάζεται.

Ο ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου περιλαμβάνει τα εξής κύρια τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας:

 

 • Μονάδα πρόθραυσης λιγνίτη, όπου σπαστήρες τύπου «σφυρόμυλοι» μειώνουν το μέγεθος των τεμαχίων του λιγνίτη σε διαστάσεις κάτω των 40 mm.
 • Πέντε Μονάδες, όπου κάθε μία περιλαμβάνει: το λέβητα ατμοποίησης, τη στροβιλογεννήτρια, τον πύργο ψύξεως, όλον τον αναγκαίο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα κυκλώματα νερού-ατμού, αέρα καύσης και καυσαερίων ενώ υπάρχουν τρεις καπνοδόχοι, μία κοινή για τις μονάδες I και II, μία κοινή για τις Μονάδες III και IV, και μία για τη Μονάδα V.
 • Πέντε συστήματα συλλογής και αποκομιδής ιπτάμενης και υγρής τέφρας. Αυτά περιλαμβάνουν τα ηλεκτροστατικά φίλτρα ιπτάμενης τέφρας, τα σιλό αποθήκευσης, τις διατάξεις ύγρανσης και εκφόρτωσης της τέφρας σε ταινιόδρομους, καθώς επίσης και το σύστημα αποκομιδής της υγρής τέφρας από την τεφρολεκάνη του λέβητα. Τέλος, υπάρχουν δύο συστήματα μεταφοράς της τέφρας (ταινιόδρομοι) προς τον χώρο απόθεσης.
 • Τρία ανεξάρτητα συστήματα παραγωγής αφαλατωμένου και αποσκληρυμένου νερού (ένα κοινό για τις μονάδες I και II, ένα κοινό για τις Μονάδες III και IV, και ένα για τη Μονάδα V).
 • Βοηθητικές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τις Μονάδες του ΑΗΣ, όπως υπαίθριες αποθήκες λιγνίτη, ταινιόδρομοι μεταφοράς του, συστήματα κατεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών λυμάτων, Μηχανουργείο, Ηλεκτρολογείο, Ξυλουργείο, συνεργείο οχημάτων καθώς και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης προσωπικού, όπως διοικητήριο, εστιατόριο, κ.λπ

Με βάση την Οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III) και την ΚΥΑ 172058 (ΦΕΚ 354 Β/17.2.16) από το σύνολο των ουσιών που χρησιμοποιούνται, παράγονται ή αποθηκεύονται στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, οι ουσίες που εμπίπτουν στις διατάξεις περί Κοινοποίησης αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η κατηγορία κινδύνου των χημικών ουσιών συμπεριλαμβανομένης της ένδειξης των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών του.

Ονομασία

προϊόντος

CAS

number

ουσίας

Ταξινόμηση

Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ

 

Τάξεις και κωδικό κατηγοριών κινδύνου Κωδικοί δήλωσης επικινδυνότητας
 

Πετρέλαιο

Ντίζελ

(κίνησης)

Χαμηλού θείου

 

68334-30-5

Εύφλεκτο Υγρό 3

 

Οξεία τοξικότητα 4

 

Ερεθισμός δέρματος 2

 

Καρκινογόνο 2

 

Στοχευόμενη τοξικότητα για συγκεκριμένα όργανα

 

 

Επανειλημμένη έκθεση 2

 

Τοξικότητα δια της αναρρόφησης 1

 

Χρόνια τοξικότητα υδάτινου περιβάλλοντος 2

Η226 (Υγρό και ατμοί εύλεκτα)

 

Η332 (επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής)

Η315 (προκαλεί ερεθισμό του δέρματος)

Η351 (ύποπτο για πρόκληση καρκίνου)

Η373 (μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση)

 

 

H304 (μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης, διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς)

 

Η411 (τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

Η παρούσα ανακοίνωση καθώς και τα πληροφοριακά στοιχεία των παραγράφων 1-6, Μέρος 1 του παραρτήματος V της ΚΥΑ 172058/2016/(ΦΕΚ 354/Β/2016) είναι αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, https://www.pdm.gov.gr

Επίσης το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας γνωστοποιεί στο κοινό ότι διαθέτει όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και η πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση του μετά από σχετικό αίτημα, με την επιφύλαξη της παρ. 3 (περ.α) της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α.

(Ταχ. Δ/νση: ΖΕΠ Κοζάνης , Τηλ.: 2461052620 – 2461052621 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει γνώση περισσοτέρων στοιχείων (τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 7 και 7.1 της ανωτέρω σχετικής Κ.Υ.Α. καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες) είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας –  Γενική Γραμματεία Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Τμήμα Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119, Αθήνα, τηλ:2106969414 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Η παρούσα ανακοίνωση-πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα «ΕΟΡΔΑΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ» την 26/7/2017

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δυτικής Μακεδονίας

                                                                     

Φώτιος Κεχαγιάς