Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης [(ΥΠΕΣΔΑ) – (πρώην Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης)], προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του ΝΔ216/1974, πενήντα (50) συνολικά υπαλλήλους ως κατωτέρω:

1) Είκοσι εννέα (29) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ, εκ των οποίων:
– Δέκα (10) υπάλληλοι με πτυχίο νομικών επιστημών και εξειδίκευση κατά προτίμηση στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο.
– Δέκα (10) υπάλληλοι με πτυχίο θετικής κατεύθυνσης και εξειδίκευση κατά προτίμηση στην οικονομική ή στη στατιστική επιστήμη.
– Έναν (1) υπάλληλο με πτυχίο μηχανικού.
– Οκτώ (8) υπάλληλοι με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων (κατά προτίμηση πολιτικής επιστήμης, δημόσιας διοίκησης, διοικητικής επιστήμης, κλπ).
2) Δέκα πέντε (15) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με πτυχίο Πληροφορικής.
3) Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με πτυχίο Γραφιστικής.
4) Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με πτυχίο διαφόρων ειδικοτήτων ως διοικητικοί υπάλληλοι.

Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για τις ανωτέρω κατηγορίες ανεξαρτήτως πτυχίου.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση