Έναρξη προγράμματος Νοσηλευτικής Ειδικότητας, εκπαιδευτικής περιόδου 2017-2018, στο Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Υπουργείο Υγείας λογότυπο

Σε συνέχεια του αριθμ. Γ4α/Γ.Π. 41136/6-6-2017 εγγράφου μας (ΑΔΑ:7ΙΥ6465ΦΥΟ-
5ΛΨ), με θέμα «Έναρξη προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικής περιόδου
2017-2018», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


Σύμφωνα με το αριθμ. 7784/21-6-2017 έγγραφο στο Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, θα λειτουργήσει, την 30η Οκτωβρίου 2017, το πρόγραμμα της Χειρουργικής Νοσηλευτικής Ειδικότητας.

Μετά τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την έγκαιρη ενημέρωση των
νοσηλευτών που υπηρετούν στους φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητά σας, ώστε να
υποβάλουν τις απαιτούμενες αιτήσεις και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις της αριθμ. Α4/203/88 (ΦΕΚ Β΄/106/88) Υπουργικής Απόφασης όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της αριθμ. Υ7β/Γ.Π. οικ. 31115/05 (ΦΕΚ Β/414/05), της Υ7β/Γ.Π. 119460/10/2011 (ΦΕΚ Β΄ 804) και Γ4α/Γ.Π.19631/2017 (ΦΕΚ Β΄1474) Απόφασης

 

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση