Ανακοίνωση – Πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Μετατάξεις
Το Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 18η /1-7-2016 (3ο θέμα) απόφαση του, προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του σε προσωπικό με απόσπαση υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

Οι αποσπάσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α’), τις διατάξεις του άρθρου 247 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α), του άρθρου 73 παρ. 5 και του άρθρου 184 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 134/Α) και του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α) όπως αυτές ισχύουν.
Για το λόγο αυτό καλούνται οι υπάλληλοι που έχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Διεύθυνση Προσωπικού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου επί του φακέλου, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση