Ανακοίνωση πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να καλύψει τις ιδιαίτερα αυξημένες υπηρεσιακες ανάγκες σε προσωπικό στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συςτημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης προτίθεται να την ενισχύσει με μετάταξη υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18 και 19 του ν.

4440/2016 (Α’224), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , των άρθρων 71, 73 και 74 του ν.3528/2007 (Α ́26), των άρθρων 10 και 19 του ν. 3801/2009 (Α ́163), του άρθρου 68 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α ́180), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α’ 263) και του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011 (Α ́226), όπωσ ισχύουν, σε κενές οργανικες θέςεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν οι υπάλληλοι.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση