Μετατάξεις

Ανακοίνωση – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη υπαλλήλων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων, για τη στελέχωση της οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της Περιφέρειας, καθώς και των οικονομικών υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν, εν όψει της εφαρμογής του Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α ́) και της αριθ.2/16570/0026/13-5-2016 (ΦΕΚ1381/Β ́/17-5-2016) ΚΥΑ, περί ανάληψης αποκλειστικών αρμοδιοτήτων και ευθύνης μέσω της μεταφοράς από 1-1-2017 αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).

Οι μετατάξεις θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως ισχύει, του άρθρου 68 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄) και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄), όπως ισχύει, σε κενή οργανική θέση, ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος, ύστερα από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
Πριν την έκδοση της σχετικής απόφασης μετάταξης, θα ζητηθεί η κατά το άρθρο 68 του
Ν.4002/2011 απαιτούμενη έγκριση πλήρωσης των ζητούμενων θέσεων με μετάταξη από την
Επιτροπή, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ 33), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 4 του 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄), καθώς επίσης θα αναζητηθεί από τους φορείς προέλευσης, η προβλεπόμενη βεβαίωση περί ελέγχου γνησιότητας δικαιολογητικών, του άρθρου 28 του 4305/2014.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση