Υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας

Ανάδειξη και Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης και Πληροφόρησης των Σημείων Μαχών της Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Ανάδειξη και Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης και Πληροφόρησης των Σημείων Μαχών της Δυτικής Μακεδονίας

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την εκπόνηση της μελέτης «Ανάδειξη και Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου Σήμανσης και Πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας» ΕΣΗΔΗΣ: 194174 Ο.Π.Σ.: 5123945 57483/06-04-2023 CPV: 71000000-8

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ διακηρύττει ότι την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 (λήξη παράδοσης των προσφορών) μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ (194174), θα διεξαχθεί δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο:

«Μελέτες για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας»

(CPV : 71000000-8 «Υπηρεσίες Μηχανικού»).

Ο κωδικός Ο.Π.Σ. του έργου είναι: 5123945 και πρόκειται για το υποέργο 2 της πράξης.

Ο προϋπολογισμός των μελετών, με βάση την απόφαση έγκρισης των όρων της διακήρυξης και των τευχών του διαγωνισμού με αριθμούς 57483/06-04-2023 και 549/23 από την ΔΤΥ/ΠΔΜ και την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ, ανέρχεται στο ποσό των 72.712,31 ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και 90.163,26 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών του διαγωνισμού (Διακήρυξη, λοιπά τεύχη) από την πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ (194174). Η διακήρυξη της σύμβασης έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο της ΕΑΑΔΗΣΥ. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς με τα προσόντα που αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. δηλαδή 1.454,25 ΕΥΡΩ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 11 μήνες , μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 10 μήνες. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις καθώς και στην Αναλυτική Διακήρυξη.

Η προθεσμία περάτωσης της σύμβασης είναι τρεις (3) μήνες (καθαρός μελετητικός χρόνος).

Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Τ.Π.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑΕΠ 0051. Ο Κωδικός ΣΑΕ της πράξης είναι 2022ΕΠ00510058. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Μ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Δικαιούχο Π.Δ.Μ, αρμόδιος υπάλληλος Ηλίας Γιαννόπουλος (τηλ.: 2461052687), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδη

Συνημμένα:

Ο Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός Σύμβασης Γενικών Υπηρεσιών με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α: 194174) για «Μελέτες για την ανάδειξη και δημιουργία ενιαίου δικτύου σήμανσης και πληροφόρησης των σημείων μαχών της Δυτικής Μακεδονίας» (pdf)

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (συστημικός
αριθμός 5123945).

 

diakhriksh-maxes-ss-adam