Οικονομική Επιτροπή ΠΔΜ 25-5-2021

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

Εγκρίθηκαν σήμερα Τρίτη 25 Μαΐου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Δυτικής Μακεδονίας, η υποβολή πρότασης  για την πράξη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου

(Διοικητηρίου) Π.Ε. Καστοριάς» στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014 –

2020, προϋπολογισμού 1.250.000 ευρώ και η υποβολή πρότασης για την πράξη

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Επιμελητηρίου Καστοριάς», προϋπολογισμού 280.000

ευρώ στο πλαίσιο του Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στόχος των ανωτέρω δράσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων εξοικονομώντας πόρους και βελτιώνοντας τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων σ’ αυτά.

Επίσης, εγκρίθηκε και η υποβολή πρότασης της πράξης «Δημιουργία Ενιαίου Δικτύου

Σήμανσης και Πληροφόρησης των Πέτρινων Γεφυριών της Δυτικής Μακεδονίας»

προϋπολογισμού 1.145.000,00 ευρώ στο Ε.Π. Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020 στον άξονα

προτεραιότητας 6: «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της

αποδοτικότητας των πόρων».

Στόχος της Περιφερειακής Αρχής με τη δράση αυτή είναι η ανάδειξη του συνόλου των

πέτρινων γεφυριών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας μέσα από θεματικά δίκτυα

διαδρομών και ήπιες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο αυτής, διαμορφώνοντας με

αυτόν τον τρόπο μια ισχυρή πολιτισμική ταυτότητα για την περιοχή.