Οινόη Κοζάνης

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α και Β, συνολικού εμβαδού 93.558,71τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5» Τ.Κ. Οινόης – Τροποποίηση

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α και Β, συνολικού εμβαδού 93.558,71τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5»

Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α και Β, συνολικού εμβαδού 93.558,71τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5» Τ.Κ. Οινόης, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Τροποποίηση (αντικατάσταση) της με Α.Π.38162/24-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΨΕΝ7ΛΨ-ΡΦΕ) Απόφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

Σχετ. 1. Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α) για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Ο Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α΄) «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

4.
Ο Ν.3468/2006 (ΦΕΚ 129Α’) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Ο Ν.3851/2010 (ΦΕΚ 85Α’) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
6. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ο Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60Α’) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
8. Ο Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Ο Ν.4042/2012 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως ισχύει.
10.
Ο Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5Α’) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει
11. Ο Ν.4513/2018 (ΦΕΚ 9Α’) «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
12. Ο Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
13. Ο Ν.4643/2019 (ΦΕΚ 193Α’) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις» (αρθρ. 24).
14. Ο Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α’) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
15.
Ο Ν.4685/2020 (ΦΕΚ 92Α’) «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Ο Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129Α’) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές, ενεργειακές και συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις», όπως ισχύει.
17. Ο Ν.4843/2021 (ΦΕΚ 193Α’/20-10-2021) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 «σχετικά με την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση», προσαρμογή στον Κανονισμό 2018/1999/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα και στον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό 2019/826/ΕΕ της Επιτροπής, της 4ης Μαρτίου 2019, «για την τροποποίηση των Παραρτημάτων VIII και IX της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το περιεχόμενο των περιεκτικών αξιολογήσεων του δυναμικού αποδοτικής θέρμανσης και ψύξης» και συναφείς ρυθμίσεις για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, καθώς και την ενίσχυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και άλλες επείγουσες διατάξεις.»
18.
Η υπ’αριθμ. 40158/2010 ΥΑ (ΦΕΚ 1556Β’) «Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές».
19. Η υπ’ αριθμ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 ΥΑ (ΦΕΚ 2471 Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4014/21.09.11(ΦΕΚ Α΄209/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».
20. Η υπ’ αριθμ.οικ.2307/2018 ΥΑ (ΦΕΚ 439 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙΠΑ/οικ37674 /27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α’ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων».
21. Η υπ’ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/2020 (ΦΕΚ 3291 Β’) ΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27-7-2016 (Β’2471) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/2011 (Α’209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας».
22.
Η υπ’αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/24-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 841Β’) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/27-7-2016 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Β΄ 2471)».
23. Η αρίθμ.3791/2013 (ΦΕΚ 104Β’) ΥΑ «Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ.1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9».
24. Η υπ’αρ.49828/2008 (ΦΕΚ 2464Β) Απόφαση της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού», όπως ισχύει.
25. Η υπ’αριθμ.6405/2022 (ΦΕΚ 563Β’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας «Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
26. Η υπ’αριθμ.οικ.64536/28/04/2022 (ΦΕΚ 2278Β’) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων και άλλων διοικητικών πράξεων του Τομέα Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού «Με Εντολή Περιφερειάρχη» στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».
27.
Η με Α.Π.οικ.73232/12-05-2022 (ΑΔΑ:65ΡΡ7ΛΨ-ΕΥΔ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας «Τοποθέτηση του προσωπικού της Έδρας και της Π.Ε. Κοζάνης στη νέα οργανωτική δομή «Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 563/Β΄/11-02-2022)».
28. Η με αριθμ.203739/21-12-2017 (ΦΕΚ 50Δ’/14-02-2018) (ΑΔΑ:6ΠΚΣΟΡ1Γ-ΡΕΧ) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση των Δασικών Χαρτών, όλων των προ – Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων – Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης {εκτός των προ-Καποδιστριακών OTA: Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα (άρθρο 17 του ν.3889/2010)}».
29. Η υπ’ αρ.7976/2020 (ΦΕΚ 70 Δ’) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου–Δυτικής Μακεδονίας «Μερική κύρωση του Δασικού Χάρτη του προ -Καποδιστριακού Ο.Τ.Α Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης, συμπληρωμένου με τις χορτολιβαδικές και βραχώδεις – πετρώδεις εκτάσεις των περ. 5α και 5β του άρθρου 3 του ν. 998/1979, (άρθρο 17 του ν. 3889/2010)».
30.
Η με αριθμ.πρωτ.16577/12-02-2021 (ΑΔΑ: ΨΝΜ0ΟΡ1Γ-6Ρ5) Απόφαση Δ/νσης Δασών Κοζάνης «Ανάρτηση του Δασικού Χάρτη όλων των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων των Δήμων Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβενδού της Π.Ε. Κοζάνης και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του».
31.
Η από 28/07/2022 αίτηση “Τροποποίησης ΠΠΔ Φ/Β Σταθμού που αφορά έργο ισχύος 5MW επί γηπέδου στη θέση «Οινόη 5», Τ.Κ. Οινόης, Δ.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Δ.Μ.» του κ. Χρήστου Πετρόχειλου, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με επωνυμία «NORTH SOLAR AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NORTH SOLAR A.E.», φορέα του ΦΣΠΗΕ, στη θέση «Οινόη 5» της Τ.Κ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης (παρελήφθη στις 28/07/2022 και έλαβε Α.Π.120672, με συνημμένα:

i. Συμπληρωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii. Τεχνική έκθεση «Φωτοβολταϊκό Πάρκο Ισχύος 5ΜW στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5» Τ.Κ. Οινόης, Δ.Ε. Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Φορέας: NORTH SOLAR A.E.

iii. Τεύχος Συμβατότητας του έργου σύμφωνα με τις προδιαγραφές χωροθέτησης που ορίζονται στην Απόφαση 49828/2008 (Β΄ 2464) και στο άρθρο 9 του Ν.3851/2010 (Α΄ 85), όπως εκάστοτε ισχύουν.

iv. Χάρτη Περιοχής έργου.

v. Τοπογραφικό Διάγραμμα.

vi. Διάγραμμα Κάλυψης.

vii. Η με αριθμ.1709/2020 (ΑΔΑ: 69ΕΕΙΔΞ-Χ1Υ) Βεβαίωση Παραγωγού (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ (ΑΔ-06709) της εταιρείας «NORTH SOLAR AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «NORTH SOLAR A.E.»

viii. Η Τροποποίηση Βεβαίωσης Παραγωγού με Απόφαση Προέδρου με αριθμ.707/2021 (ΑΔΑ: Ψ24ΧΙΔΞ-Μ4Τ).

ix. Τη με Α.Π.Φ.114.1/564/414506 Σ.1681/09-03-2022 Γνωμοδότηση του ΓΕΕΘΑ «Ασφάλεια Αμυντικών Περιοχών {Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΣΠΗΕ)/Θέση «ΟΙΝΟΗ 5», Δήμος Κοζάνη, Π.Ε. Κοζάνης}.

x. Τη με Α.Π.422448/01-11-2021 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, (όπως αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).

xi. Τη με Α.Π.421268/10-09-2021 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας, (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).

xii. Τη με Α.Π.134883/14-04-2022 γνωμοδότηση χαρακτηρισμού έκτασης ως προς την παραγωγικότητα, της Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (ΠΕΧΩΠ) Π.Ε. Κοζάνης, με συνημμένο το Πρακτικό Νο1232/2021, (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).

xiii. Το με Α.Π.79035(σχετ.42559/2022)/17-07-2022 Γνωμοδότηση του Δασαρχείου Κοζάνης «Γνωμοδότηση επί της Υπαγωγής Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 5MW στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5» της ΔΕ Κοζάνης, Δήμου Κοζάνης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ).

xiv. Τις με αριθμ.02/2021 και αριθμ.45/2020 Αποφάσεις Επιτροπής Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης/Αποκεντρ. Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.

32.
Η από 12/10/2022 αίτηση «Συμπληρωματικά για την αίτηση τροποποίησης ΠΠΔ Φ/Β Σταθμού που αφορά έργο ισχύος 5MW επί γηπέδου στη θέση «Οινόη 5», Δ.Ε. Κοζάνης, Δ. Κοζάνης, Π.Ε. Κοζάνης, Π.Δ.Μ» του κ. Χρήστου Πετρόχειλου, νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας με επωνυμία «NORTH SOLAR AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «NORTH SOLAR A.E.», φορέα του ΦΣΠΗΕ, στη θέση «Οινόη 5» της Τ.Κ. Οινόης του Δήμου Κοζάνης, (παρελήφθη στις 12/10/2022 και έλαβε Α.Π.160301, με συνημμένα:

i)  Συμπληρωμένη δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

ii)  Διάγραμμα Κάλυψης.

iii)  Ψηφιακά αρχεία γνωμοδοτήσεων φορέων σε δύο (2) CD.

33. Τα από 11/10/2022 ψηφιακά αρχεία (που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Υπηρεσία μας) φωτογραφικού υλικού και αποσπάσματα από το ψηφιακό κτηματολόγιο και τους ψηφιακούς δασικούς χάρτες, που σχετικά με την ύπαρξη του υφιστάμενου αγροτικού δρόμου που συνδέει τα δύο (2) τμήματα των περιοχών εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων.
34. Τη με Α.Π.38162/24-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΕΝ7ΛΨ-ΡΦΕ) Απόφαση Υπαγωγής σε Π.Π.Δ. «Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 5MWp» της εταιρείας «CP & MES ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ι.Κ.Ε.» που θα εγκατασταθεί σε γήπεδο, εμβαδού 36.368,74 τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5» στην Τ.Κ. Οινόης της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.»

 

I. Στοιχεία του έργου

α.  Ονομασία του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α και Β, συνολικού εμβαδού 93.558,71τ.μ.- Τροποποίηση (αντικατάσταση) της με Α.Π.38162/24-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΨΕΝ7ΛΨ-ΡΦΕ) Απόφασης Υπαγωγής σε Π.Π.Δ.

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Πάρκου συνολικής ισχύος 5ΜW, δηλαδή 10.000 Φ/Β πλαισίων μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ονομαστικής ισχύς 500Wp έκαστο.
  • Υπόγεια Γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έως τον Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης στα 1,527km (κατ’ εκτίμηση καθώς εκκρεμή η έκδοση προσφοράς όρων από ΑΔΜΗΕ).

β.  Θέση του έργου: σε γήπεδα Α και Β, συνολικού εμβαδού 93.558,71τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5» Τ.Κ. Οινόης, της Δ.Ε. Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης, Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συντεταγμένες του έργου, παρατίθενται στους πίνακες του παραρτήματος Ι με βάση το γεωγραφικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87.

γ.  Φορέας του έργου: «NORTH SOLAR AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ».

δ.  Υπεύθυνος του έργου: Χρήστος Πετρόχειλος (Νόμιμος εκπρόσωπος), τηλ.2106996260, email:stsiknas@mese.gr.

 

 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Αν/τής Προϊστάμενος

Διεύθυνσης

 

  

Δημήτριος Αλβανός

Βιολόγος με Α’ β

 

Συνημμένα:

Η Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου: «Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW», της εταιρείας «NORTH SOLAR A.E.», που θα εγκατασταθεί σε γήπεδα Α και Β, συνολικού εμβαδού 93.558,71τ.μ., στη θέση «ΟΙΝΟΗ 5», με (ΑΔΑ: 6Κ967ΛΨ-Ε0Ψ)

 

Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 5ΜW