Πρόσκληση Στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπ. Υγείας

Μετατάξεις
Ο Αναπλ. Γενικός Γραμματέας του Υπ.Υγείας έχοντας υπόψη:
1.Το Π.Δ. 63/2005(ΦΕΚ 98/Α), που επικύρωσε στο άρθρο πρώτο, τις διατάξεις τoυ άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»
2.Το Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α/28-8-2014) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας»

3.Το ΠΔ 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού του κ. Α. Ξανθού στη θέση του Υπουργού Υγείας και την με αριθμ πρωτ Α1Β/ΓΠ οικ 50285/30-6-17 (ΦΕΚ Β/2395/14-7-2017) απόφαση του Υπ. Υγείας περί μεταβίβασης αρμοδιότητας επί της ΕΔΕΥΠΥ στον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα του Υπ. Υγείας κ. Σταμάτη Βαρδαρό.
4. Το Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020» (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), άρθρο 17, παρ. 1α,β σχετικά με τις αρμοδιότητες των επιτελικών δομών ΕΣΠΑ, άρθρο 24 παρ. 3
5. Την ΚΥΑ, για την αναδιάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, με αρ. 62788/ΕΥΘΥ 613/ΦΕΚ Β΄ 1885/27-6-2016.
6. Τις ανάγκες στελέχωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του ΥΠ. Υγείας με απόσπαση ή μετακίνηση από το Δημόσιο τομέα ή τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:
Την ανακοίνωση πρόσκλησης για στελέχωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να στελεχωθεί, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση ή μετακίνηση υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α’/3-12-2007) και του Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α/265/23-12/14) ως ισχύει.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση