Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Διαγωνισμός

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Αριθμός Διακήρυξης  26/16

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης  της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Δ.Μ».

Ο προϋπολογισμός είναι 3.629,03 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 5/10/2016 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 5/10/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 90 ημερολογιακές ημέρες.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Τεχνικά χαρακτηριστικά και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

 

 


 

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

 

Αριθμός Διακήρυξης  26/16

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διενεργεί «Συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για τις  ανάγκες της ζωντανής μετάδοσης  της Οικονομικής Επιτροπής  Π.Δ.Μ».

Ο προϋπολογισμός είναι 3.629,03 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 5/10/2016 και ώρα 10.00 π.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 5/10/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας στον συνημμένο πίνακα της Οικονομικής Προσφοράς.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 90 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27.