Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότης, με αποσπάσεις

Μετατάξεις
Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησεις και εν όψει εφαρμογής του Ν.4375/2016 «Φ.Ε.Κ. 51/Α΄/0-04-2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρθρ. 86 του Ν. 4399/2016 «Φ.Ε.Κ. 117/Α΄/03-04-2016» περί σύστασης αυτοτελούς Υπηρεσίας «…με τίτλο «Αρχή Προσφυγών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και διοικητικής Ανασυγκρότησης…», προτίθεται να προβεί σε αποσπάσεις προσωπικού για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της «Αρχής Προσφυγών».

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση πρόσκληση