Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΠΕ Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020-2021

Διοικητήριο ΠΕ Φλώρινας

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΠΕ Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020-2021

Συνοπτικός Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΠΕ Φλώρινας εντός και εκτός Διοικητηρίου και Υπηρεσιών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για τα έτη 2020-2021

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν διάθεση από το Τμήμα Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, Πτολεμαίων 1, 5ος όροφος

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις προαναφερθείσες διευθύνσεις.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας –
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του φορέα 072 στον ΚΑΕ 0875.01.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για τα έτη 2020-21.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90911200-8

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

Υπηρεσίες Καθαριότητας για τις: «Υπηρεσίες Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας», εκτιμώμενου Προϋπολογισμού: 74.340,00 € συμπ. ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Φλώρινας.

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνονται όλα τα μηχανικά μέσα, τα εργαλεία, τα υλικά καθαρισμού (απορρυπαντικά, σάκοι απορριμμάτων, βούρτσες κλπ) καθώς και κάθε άλλο σχετικό ή απαραίτητο υλικό για τον καθαρισμό των χώρων. Τα εν λόγω υλικά θα τα διαθέτει ο ανάδοχος, θα πληρούν τις προδιαγραφές περί υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων σε ποσότητα ικανή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Π.Δ.Μ.

Όλα τα υλικά θα είναι μη αλκαλικά και φιλικά στο περιβάλλον εγκεκριμένα από τις αρμόδιες
υπηρεσίες (Γενικό Χημείο του Κράτους, ΕΟΦ). Δεν επιτρέπεται να αναδύουν δυσάρεστες οσμές, να είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού και των πολιτών και να προκαλούν φθορές βραχυχρόνια ή μακροχρόνια στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό του κτιρίου.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

 

 

Πατήστε εδώ για τα σχετικά αρχεία.