Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού ΠΕ Καστοριάς

Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 3/2020 για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού (CPV: 44811000-8 για τα χρώματα διαγράμμισης, 34922110-0 για τα υαλοσφαιρίδια και 44832000-1 για το διαλυτικό).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 50.000,00 ευρώ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης 12.000kg ΜΕΧΡΙ 23.361,60 €
Β) Κίτρινο ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης 8.000 kg ΜΕΧΡΙ 16.467,20 €
Γ) Γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια 9.000 kg ΜΕΧΡΙ 8.370,00 €
Δ) Διαλυτικό 1.000lt ΜΕΧΡΙ 1.798,00 €

Γλώσσα : Ελληνική.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη, στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 3/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3/2020 Διακήρυξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.24673-50203).

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 541) κ.ε. 20014ΕΠ54100002 «Στοιχειώδης συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000), σύμφωνα με το Πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συìβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: Ψ9ΘΔ7ΛΨ-3ΓΟ, Αναλυτικός Πίνακας με Α/Α 6.9 (Προμήθεια υλικών διαγράμμισης) Κ.Α.Ε. 02.10.03.071.9471.05.14106.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη