Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού ΠΕ Καστοριάς

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού ΠΕ Καστοριάς

Ανακοινώνουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς διενεργεί ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με αριθμό Διακήρυξης 3/2020 για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού (CPV: 44811000-8 για τα χρώματα διαγράμμισης, 34922110-0 για τα υαλοσφαιρίδια και 44832000-1 για το διαλυτικό).

Προϋπολογισμός (μαζί με Φ.Π.Α.): 50.000,00 ευρώ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων).

Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός για κάθε είδος προμήθειας ορίζεται ως εξής:

Α) Λευκό ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης 12.000kg ΜΕΧΡΙ 23.361,60 €
Β) Κίτρινο ακρυλικό χρώμα διαγράμμισης 8.000 kg ΜΕΧΡΙ 16.467,20 €
Γ) Γυάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια 9.000 kg ΜΕΧΡΙ 8.370,00 €
Δ) Διαλυτικό 1.000lt ΜΕΧΡΙ 1.798,00 €

Γλώσσα : Ελληνική.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη, στη Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 5).

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς ( Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς (Διοικητήριο, 2ο όροφος, γραφείο 4).

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ.

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη Διακήρυξη με αρ. 3/2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της Δ/ξης στον Ελληνικό Τύπο 18/02/2021, ημέρα Πέμπτη.

Η παρούσα δημοσίευση βαρύνει τον τελικό ανάδοχο.

Πληροφορίες και αντίγραφο της αριθ. 3/2020 Διακήρυξης παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από την ανωτέρω Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών (Διοικητήριο, 2ο όροφος , γραφείο 4, Τηλ.24673-50203).

Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 541) κ.ε. 20014ΕΠ54100002 «Στοιχειώδης συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ04100000), σύμφωνα με το Πρακτικό της 18ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συìβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, ΑΔΑ: Ψ9ΘΔ7ΛΨ-3ΓΟ, Αναλυτικός Πίνακας με Α/Α 6.9 (Προμήθεια υλικών διαγράμμισης) Κ.Α.Ε. 02.10.03.071.9471.05.14106.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κασαπίδης

 

Συνημμένα:

Δείτε εδώ ολόκληρη την Διακήρυξη