Συνοπτικός Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών»

Διαγωνισμός

Αριθμός Διακήρυξης  28/16 (ΑΔΑ: 7ΤΑΣ7ΛΨ-Ω7Τ)

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας  διενεργεί Συνοπτικό Διαγωνισμό  επιλογής αναδόχου  για την «Υπηρεσία  μεταφορά και  θανάτωση ζώων για  τρομώδη νόσο  των προβάτων  και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και  με κριτήριο αξιολόγησης την οικονομικότερη προσφορά.

Ο προϋπολογισμός είναι 32.258,06 ευρώ πλέον του Φ.Π.Α., η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων είναι: 29/11/2016 και ώρα 15.00 μ.μ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι: 30/11/2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις και προδιαγραφές αναφέρονται στο τεύχος  της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας η χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι 180 ημερολογιακές ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση θα βαρύνει τον  τακτικό προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την διακήρυξη δίδονται στο τηλ: 2461351193 fax: 2461047209, αρμόδιος υπάλληλος κα Ωρολογά Ελένη στο Τμήμα Προμηθειών (ημιώροφος) γραφείο 20, Διοικητήριο – Δημοκρατίας 27.

Ο Περιφερειάρχης

Καρυπίδης Θεόδωρος

Συνημμένα:

Η διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού (σε μορφή pdf)