Πρόθεση δημοπράτησης έργου “Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων” ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Διαγωνισμός
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ /νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου (άρθρο 27 του Ν.4412/2016), για την εκτέλεση του έργου: “Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων”, προϋπολογισμού#15.000,00 €#,με το Φ.Π.Α.

Πατήστε εδώ.