Πρόθεση δημοπράτησης έργου: Επισκευή φωτισμού κόμβων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας

Διαγωνισμός

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή φωτισμού κόμβων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού #10.000,00 €#, με το Φ.Π.Α., για έργα κατηγορίας «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ», για την Α1 Τάξη και Άνω του Μ.Ε.ΕΠ., καθώς και για επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, αντίστοιχης δυναμικότητας και κατηγορίας.

Πατήστε εδώ για το αρχείο.