μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις στην Π.Ε. Γρεβενών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 στην Π.Ε. Γρεβενών

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 στην Π.Ε. Γρεβενών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής για νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 συνολικού ποσού 3.004,99€.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Γρεβενών προτίθεται να προχωρήσει σε διαδικασία ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης των:

 

  • Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2022 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Προϋπολογισμού 3.004,99€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (CPV 60130000).

Η ανωτέρω διαδικασία θα διενεργηθεί στο τμήμα Προμηθειών στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών την Δευτέρα 30/05/2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Σας παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε προσφορά για την παραπάνω υπηρεσία μέχρι τις 30/05/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της ΠΕ Γρεβενών (Γραφείο 437 – Τμήμα Προμηθειών – Απόστολος Τζιουβάρας).

Η αποσφράγιση της προσφοράς γίνεται από το Τμήμα Προμηθειών, στον τόπο και κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί από την πρόσκληση. Κατά την αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται ο υποψήφιος που υπέβαλε προσφορά ή οι νομίμως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.

Οι υποψήφιοι πρέπει μαζί με την οικονομική τους προσφορά πρέπει να καταθέσουν στην ΠΕ Γρεβενών στο Τμήμα Προμηθειών τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

  • Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων η των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, το είδος οχήματος, ο αριθμός των θέσεων αυτών και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των Λεωφορείων η των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου και τα οποία έχουν δηλωθεί στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση.

3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα Λεωφορεία και Δ.Χ διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίων συμβολαίων

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας οδήγησης.

6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδικού μεταφορέα για κάθε ιδιοκτήτη λεωφορείου.

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο εξόφλησης τελών κυκλοφορίας του έτους 2022.

Για την πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την μεταφορά μαθητών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 στην Π.Ε. Γρεβενών, συνημμένα:

 

  1. Πρόσκληση Διαπραγμάτευσης.
  2. Έντυπο Υποβολής Προσφορών.