Τ.Κ. Δρεπάνου Κοζάνης

Πρόσκληση στην Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών για υπόθεση του κου Ελευθεριάδη Ιωάννη του Παναγιώτη στο αγρόκτημα Δρέπανο του Δήμου Κοζάνης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών

Η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της έδρας (ΠΕ Κοζάνης) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως συγκροτήθηκε με την αριθμ. 72143/2887/07-06-2016 (ΑΔΑ: ΩΒΕΔ7ΛΨ-ΞΤ6) και τροποποιήθηκε με την αριθμ. 118842/2835/ 05-07-2017 (ΑΔΑ ΩΠ6Ν7ΛΨ-ΧΥ6) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπ’ όψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 66/Α’/22-3-2012), όπως αυτές τροποποιήθηκαν με άρθρο 37 παρ.9 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32/11-02-2014) με το οποίο προστέθηκε η παρ.7α, περ. α.α. στο αρθ.  22 του Ν. 4061/2012, την αριθμ.559/26818/26-02-2014 διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α’/09-03-1999),
  3. Τις  από 09-09-2013 αίτηση του Ελευθεριάδη Ιωάννη του Παναγιώτη

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τον Ελευθεριάδη Ιωάννη του Παναγιώτη, όπως εμφανισθεί ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών στο γραφείο 13 της Δ/νσης Πολιτικής Γης (έδρα) στην Κοζάνη Δημοκρατίας 27 στις 24 Ιανουαρίου  2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 προκειμένου η Επιτροπή να αποφανθεί για την παραχώρηση έκτασης ή μη στο αγρόκτημα Δρέπανο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν 4061/12.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Νικόλαος Βουχάρας