Συνεδρίασε την Παρασκευή 18/9 η Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση του 2021 της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-2-2021)

Δελτία Τύπου Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση του 2021 της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-2-2021)

Πρόσκληση στην 1η συνεδρίαση του 2021 της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-2-2021)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 164, του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του άρθρου 164, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει ( με το «άρθρο 96 του Ν 4555/2018 ΦΕΚ133 τ.Α/19-7-2018- Αποφασιστικού χαρακτήρα επιτροπές περιφερειακού συμβουλίου – Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 3852/2010».
 2. Την αριθμ. πρωτ. 59641/20-8-2019(ΑΔΑ 9Λ6Ο465ΧΘ7-0ΚΨ), υπ΄αριθμ. 85/2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ».
 3. Την με αριθμό 266/19 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Ανάκληση της με α/α113/11 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και σύσταση δύο επιτροπών αποφασιστικού χαρακτήρα του Περιφερειακού Συμβουλίου βάσει του άρθρου 164 Ν.3852/2010».
 4. Την με αριθμό 269/19 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Εκλογή μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Επιτροπή Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής».
 5. Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής για την λήψη αποφάσεων.

Καλεί

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής:

 

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Βαβλιάρα Γεώργιο
 3. Τοπαλίδη Ηλία
 4. Χατζηζήση Λάμπρο
 5. Γκατζαβέλη Παναγιώτα
 6. Κυριακίδου-Τσιάγγου Καλλιόπη
 7. Πουταχίδου Όλγα
 8. Λιάση Ιωάννη
 9. Γιαννακίδη Σταύρο
 10. Λαζαρίδη Παύλο
 11. Μαρκόπουλο Ναούμ
 12. Στρατάκη Ιωάννη
 13. Χριστοφορίδη Γεώργιο
 14. Καραντζίδης Βασίλειος

 

σε συνεδρίαση ( μέσω τηλεδιάσκεψης epresence ) την Πέμπτη 18/02/2021 και ώρα 14:00 με θέμα: Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Άξονες Προτεραιότητας

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Κοινωνικής Συνοχής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Νίκος Λυσσαρίδης

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
 2. Γραφείο Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου
 3. Μέλη της Επιτροπής Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
 4. Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών
 5. Εκπρόσωπος Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 6. Εκπρόσωπος Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας
 7. Εκπρόσωπος Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
 8. Εκπρόσωπος ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας
 9. Εκπρόσωπος ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ