Διαγωνισμός

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Συστήματος Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης Ιδιοκτητών Οχημάτων Έργου για τον Αποχιονισμό του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Η Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε) Κοζάνης κατόπιν της αρίθμ. 2225/15 (ΑΔΑ 7Γ3Τ7ΛΨ-50Ε) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια 47 συστημάτων Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης (GPS/ΓΠΡΣ-ΓΣΜ) και των αναγκαίων αδειών χρήσης του ανάλογου λογισμικού, για τη διαχείριση του στόλου των μισθωμένων ιδιοκτητών αποχιονιστικών μηχανημάτων, για χρονική διάρκεια 5 μηνών. Οι ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της εργασίας αναφέρονται στο παράρτημα της παρούσας.

Ο Προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 15.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση και έχει γίνει για αυτό το λόγο η αρίθμ. 1266/15 έκθεση δέσμευσης πίστωσης (Α.Δ.Α 7Ψ6Ω7ΛΨ-7ΦΦ) στον ΚΑΕ 9789

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν σφραγισμένες οικονομικές προσφορές μέχρι τις 29/12/2015 ημέρα Τρίτη στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50 100. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή (χωρίς ΦΠΑ), εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές θα κριθούν ως αποδεκτές με βάση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας. Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

Καρυπίδης Θεόδωρος

Πληροφορίες για τις τεχνικέ προδιαγραφές θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24610 52704-687. Η Παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Μ, στη Διαύγεια και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αποσταλεί στο Επιμελητήριο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Προδιαγραφές συστήματος διαχείρισης στόλου οχημάτων

Σκοπιμότητα

Σκοπός του περιγραφόμενου συστήματος είναι η διαχείριση του στόλου των αποχιονιστικών μηχανημάτων (πολυεργάτες, φρέζες, τρακτέρ, γκρέηντερ, φορτωτές) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρόκειται για 56 μηχανήματα έργου, τα οποία κατά την χειμερινή περίοδο διενεργούν τον έκτακτο αποχιονισμό και την αντιμετώπιση του βραδινού παγετού (προγραμματισμένη αλατοδιανομή) επί του Εθνικού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Δυτ. Μακ.(ΔΤΕ/ΠΔΜ), εκ των οποίων τα 9 είναι φορτωτές σε σταθερά σημεία. Ως εκ τούτου, το ζητούμενο σύστημα θα εγκατασταθεί σε 47 μηχανήματα έργου.

Τα αποχιονιστικά μηχανήματα εξωτερικών συνεργατών–υπεργολάβων της ΔΤΕ/ΠΔΜ αναδεικνύονται κατόπιν δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού σε ετήσια βάση. Το υπό προμήθεια σύστημα θα εγκαθίσταται στην αρχή της χειμερινής περιόδου και θα απεγκαθίσταται στο τέλος της χειμερινής περιόδου.

Συστατικά δομικά στοιχεία συστήματος διαχείρισης στόλου

 1. Μονάδα Οχήματος αποτελούμενη από GPS /GPRS-GSM με κάρτα sim, κεραία και μνήμη αποθήκευσης δεδομένων με δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικών αισθητηρίων (θερμοκρασία περιβάλλοντος).

Όπου δεν υπάρχει τηλεπικοινωνιακή κάλυψη, τα δεδομένα αποθηκεύονται στην Μονάδα Οχήματος και μεταδίδονται με την επάνοδο της τηλεπικοινωνιακής κάλυψης.

 1. Λογισμικό διαχείρισης αποτελούμενο από βάση δεδομένων τηρούμενη από τον πάροχο του συστήματος, στην οποία η πρόσβαση των χρηστών/διαχειριστών γίνεται μέσω Διαδικτύου (web interface), μέσω κατάλληλων κωδικών.

Δυνατότητες Λογισμικού διαχείρισης – δημιουργία αναφορών

 • Καταγραφή δρομολογίου
 • Γεωγραφική απεικόνιση σε ψηφιακούς χάρτες,
 • Θέση, ώρα και διάρκεια στάσεων
 • Θέση και κατάσταση του οχήματος σε πραγματικό χρόνο
 • Ταχύτητα και κατεύθυνση κίνησης
 • Δημιουργία αναφορών ημερήσιας κίνησης ανά όχημα σε .xls και .pdf , backup σε εβδομαδιαία βάση.

Πρόσθετες απαιτήσεις

Ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία

 1. Η δαπάνη αρχικής εγκατάστασης και απεγκατάστασης των Μονάδων Οχήματος.
 2. Η μηνιαία δαπάνη χρήσης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου κινητής τηλεφωνίας ανά όχημα και στο σύνολο των 47 μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων τελών και φόρων)
 3. Η απαιτούμενη διάρκεια συμβολαίου με τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας
 4. Η τυχόν δαπάνη ετήσιας άδειας χρήσης του παρεχόμενου λογισμικού ανά εξουσιοδοτημένο χρήστη.
 5. Η πρόσθετη δαπάνη εξωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 6. Η εγγύηση καλής λειτουργίας και οι τυχόν παρεχόμενες πρόσθετες υπηρεσίες (αναβαθμίσεις χαρτών, υποστήριξη κλπ.)