Μετατάξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στο Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης

Ανακοινώσεις Ενημέρωση Πολιτών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης, που συστάθηκε με το ν. 3090/2002 (329 Α ́) με απόσπαση δέκα (10) υπαλλήλων υπηρεσιών αρμοδιότητας του Υπουργείου ή υπαλλήλων του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. στους οποίους θα ανατεθούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και η γραμματειακή υποστήριξη του Σώματος.

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά την απόσπαση επτά (7) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, που θα ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα καθώς και τριών (3) υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ για γραμματειακή υποστήριξη.
Η διάρκεια της απόσπασης είναι για τρία (3) έτη και μπορεί να ανανεωθεί μία φορά από ένα έως τρία έτη.Επίσης οι υπάλληλοι που θα αποσπασθούν εξακολουθούν να μισθοδοτούνται από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υπηρετήσει δέκα(10) χρόνια σε δημόσια υπηρεσία και σύμφωνα με τις εκθέσεις αξιολόγησης να διακρίνονται για τις ικανότητες και το ήθος τους, να μην έχουν τιμωρηθεί ποινικά ή πειθαρχικά ή να μην εκκρεμεί σε βάρος τους πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που μαρτυρούν έλλειψη ευσυνειδησίας και επίγνωσης του υπηρεσιακού καθήκοντος και να μην συντρέχουν λόγοι υγείας που τους εμποδίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Δεν επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλου που είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου συνδικαλιστικής οργάνωσης ή έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη οκταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών.

Διαβάστε εδώ την πρόσκληση