συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων ΠΕ Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων ΠΕ Φλώρινας (Ορθή Επανάληψη)

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία, κατόπιν  έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, της  προμήθειας 2.850 τόνων θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α) για τις ανάγκες στρώσεων οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά, για τη συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

2. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) «Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Το Προεδρικό Διάταγμα υπ΄άριθμ. 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν 4270/2014, «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/2014).

5. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995, για την με απευθείας ανάθεση σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών.

6. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

7.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

8. Το αριθ. πρωτ. 18973/550/4-2-2019 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας με ΑΔΑΜ: 19REQ004410258 για ανάληψη πίστωσης ποσού 24.800,00 € για «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας».

9. Το αριθ. πρωτ. 31893/2645/28-2-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για την έγκριση δαπανών.

10.Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. με Αρ. 558/5-3-2019 (με ΑΔΑ: Ω2ΗΓ7ΛΨ-ΠΘ0) έγκρισης Δαπανών και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ.

11. Την αριθμ. Πρωτ. 54386/29-3-2019 με ΑΔΑ: ΨΜΥΟ7ΛΨ-Κ03 Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης με Α/Α 1572/28-3-2019 για την «Προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας».

12. Το αριθ. πρωτ. 64789/16-4-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων με τη συνημμένη Τεχνική Έκθεση και τον προϋπολογισμό μελέτης και περιγραφικό τιμολόγιο για την προμήθεια αδρανών υλικών για συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας.

13. Την Αριθ. 993/23-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. (ΑΔΑ: 7ΜΖ27ΛΨ-ΙΑ0) έγκρισης της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια 2.850 τόνων θραυστών αδρανών υλικών για τη συντήρηση δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας, προϋπολογισμού 24.738,00 € με ΦΠΑ και των όρων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος κλπ.

14.Τις ανάγκες στρώσεων οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στη διαδικασία της με απευθείας ανάθεση σε Εταιρεία, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, της προμήθειας 2.850 τόνων θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α) για τις ανάγκες στρώσεων οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά, για τη συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 24.738,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073, ΚΑΕ 9899.05 οικονομικού έτους 2019. Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Η διάρκεια της σύμβασης αυτής ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει με την παράδοση όλων των ειδών έως και 31/12/2019.

Η προς προμήθεια 2.850 τόνων θραυστών αδρανών υλικών λατομείου (3Α) για τις ανάγκες στρώσεων οδοστρωμάτων από ασύνθετα αδρανή υλικά περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και το περιγραφικό Τιμολόγιο, του Παραρτήματος Ι που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

 

Πατήστε εδώ για την Ορθή Επανάληψη της Πρόσκλησης.