Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-4-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

Ενημέρωση Πολιτών Προσκλήσεις - Αποφάσεις

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-4-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-4-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 10η/22-4-2019 συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας:  

Α/Α Θ Ε Μ Α Τ Α Αρ. Απόφασης Περίληψη Απόφασης
1. Έγκριση Πρακτικών Προηγούμενων Συνεδριάσεων 80/19 Το Π.Σ. εγκρίνει τα πρακτικά προηγούμενων συνεδριάσεων
2. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Ι.Μ. Σισανίου και Σιατίστης για την εκτέλεση του έργου : «ΣΤΕΡΕΩΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΕΡΑΤΥΡΑΣ».

81/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την προγραμματική σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης

 

3.

 Εκτός Ημερήσιας Διάταξης

Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ), για τη  Υλοποίηση του Έργου: Μετρήσεις, Ανάλυση Ενεργειακής Κατάστασης και Ανάπτυξη Μοντέλου Ενεργειακής Αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς. 

82/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την παράταση της προγραμματικής σύμβασης
4. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ. 0 ) του Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων(ΚΑΠ 2019) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

83/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ. 0) του προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων(ΚΑΠ 2019) της  Περιφερειακής Ενότητας ΦΛΩΡΙΝΑΣ
5. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση (Τροπ.0) του Προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από Ταμειακά Υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019.

84/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση (Τροπ.0) του προγράμματος Έργων χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα Παρελθόντων Ετών της  Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2019
6. Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων στις Τ.Κ. Φλαμπούρου Κολχικής – Τριποτάμου», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 111.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

85/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου

7.

Ημερήσιας Διάταξης

Τρόπος Εκτέλεσης του Έργου : «Συντήρηση Τμημάτων Ε.Ο. 2 “Βεύη – Κέλλη” Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού Δαπάνης  # 150.000,00 € #, με το Φ.Π.Α. 

86/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο εκτέλεσης του έργου
8. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Yποβολής Πρότασης στο ΕΑΠ 2012-2016 για το Έργο με Τίτλο: «Αποπεράτωση-Ολοκλήρωση  Εργασιών του Κτιρίου της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Π.Ε. Κοζάνης».

87/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την υποβολή πρότασης του έργου στο ΕΑΠ 2012-2016
9. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης Έργων της ΠΕ Καστοριάς:

α)Αντιπλημμυρική Προστασία, Καθαρισμοί, Διευθετήσεις, Αποκαταστάσεις από Χειμαρολάβα στην  ΠΕ  Καστοριάς  &

β)Αντιπλημμυρικοί Αναβαθμοί του Αλιάκμονα στην Περιοχή Πενταβρύσου Ομορφοκκλησιάς».

88/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης των έργων

10.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τροποποίησης 2/2019 του Πίνακα Έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000).

89/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την τροποποίηση 2/2019 του πίνακα έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541)
11. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Πίνακα Έργων ΚΑΠ που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2019.

90/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον πίνακα έργων  που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041) κε 2012ΕΠ04100001 για το Έτος 2019
12. Ημερήσιας Διάταξης

Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

91/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την κατάρτιση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
13. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Ένταξης – Απένταξης- Τροποποίησης Έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά  την 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ).

92/19  

Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την ένταξης – απένταξη – τροποποίηση έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά  την 19η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (ΕΠ).

14. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Τρόπου Δημοπράτησης του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19» Προϋπολογισμού: 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541.

93/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
15. Ημερήσιας Διάταξης

9η Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η 2019).

94/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 9η τροποποίηση προϋπολογισμού ΠΔΜ (9η 2019)

16.

Ημερήσιας Διάταξης

Επίδομα Επικουρικών Γιατρών στην Π.Δ.Μ

95/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το επίδομα επικουρικών γιατρών στην Π.Δ.Μ
17. Ημερήσιας Διάταξης

Προϋπολογισμός Εσόδων – Εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το Έτος 2019 καθώς και  Ορισμός Ελεγκτών για Διαχειριστικό Έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ, για τις Χρήσεις 2018-2019.

96/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων  του ΚΕ.ΠΕ για το έτος 2019 καθώς και   τον ορισμό ελεγκτών για διαχειριστικό έλεγχο του ΚΕ.ΠΕ, για τις χρήσεις 2018-2019.
18. Ημερήσιας Διάταξης

Αντικατάσταση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΠΕ.

97/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕ.ΠΕ.
19. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση του Τρόπου Δημοπράτησης για το Έργο «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου στην Περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» Προϋπολογισμού: 41.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

98/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τον τρόπο δημοπράτησης του έργου
20. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σχεδίου και Όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς και του Δήμου Καστοριάς για την Υλοποίηση του Έργου «Αντικατάσταση Κουφωμάτων στο Πνευματικό Κέντρο Πενταβρύσου».

99/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα το σχέδιο και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης
21. Ημερήσιας Διάταξης

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της  Αναπτυξιακής Καστοριάς   Α.Ε. ΟΤΑ.

100/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της  Αναπτυξιακής Καστοριάς   Α.Ε. ΟΤΑ

22.

Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Ανάθεσης Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας και Τεχνικού Ασφαλείας  για το Προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

101/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας  για το προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
23. Ημερήσιας Διάταξης

1η Τροποποίηση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

102/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα την 1η τροποποίηση προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2019 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
24. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου: Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016.

103/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου
25. Ημερήσιας Διάταξης

Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την Εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στο Εθνικό – Επαρχιακό Δίκτυο Πρεσπών».

104/19 Το Π.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την εκτέλεση του έργου

 

Κοζάνη 9/5/2019

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.

 

Κεχαγιάς Φώτιος