Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθειας Υλικών Σήμανσης – Πινακίδων Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας 2018

Παρεμβάσεις για την οδική ασφάλεια στη Δυτική Μακεδονία με τον εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθειας Υλικών Σήμανσης – Πινακίδων Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας 2018

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σήμανσης – πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 ΦΕΚ 87 τεύχος Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129/2015) «Μέτρα    για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

3.Το Ν. 4257/2014 ΦΕΚ Α’ 93, «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4.Τον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ύστερα από τις αρ. 203027/28-12-2016 (ΦΕΚ 4329/Β΄2016) και 6269/17-01-2017 (ΦΕΚ 273/Β΄2017) αποφάσεις.

5.Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

6.Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών & Υπηρεσιών», (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ).

7.Το αριθ. πρωτ. 103985/2171/7-6-2018 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 18REQ003222150.

8.Το αριθ. πρωτ. 109770/9224/14-6-2018 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας δαπάνης ποσού 17.000,00 €.

9.Την Απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 1887/20-6-2018 (με ΑΔΑ: 643Η7ΛΨ-ΗΜΠ) για  έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της Π.Ε. Φλώρινας – Π.Δ.Μ ποσού 17.000,00 €.

10. Την με αριθμ. Α/Α 2967 με αριθ. πρωτ. 122554/10343/3-7-2018 και ΑΔΑ: 6ΗΟΣ7ΛΨ-ΛΕΠ Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης.

11. To εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003747033.

12. Την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Αρ. 2986/2-10-2018 (με ΑΔΑ: ΩΔΕΩ7ΛΨ-ΙΙΕ) έγκρισης της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών σήμανσης – Πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018.

13. Την ανάγκη προμήθειας υλικών σήμανσης – Πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018.

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια υλικών σήμανσης – πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ε.Φ. 073 ΚΑΕ 9779.01 οικονομικού έτους 2018.

Κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η χαμηλότερη τιμή.

Οι υπό προμήθεια πινακίδες περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Οι Τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών περιγράφονται στην Τεχνική Έκθεση, και το Περιγραφικό Τιμολόγιο που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Η παρούσα πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 

  1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του πίνακα Ι όπου θα αναγράφεται ευκρινώς το κόστος προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ)

Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία θα υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια υλικών και πινακίδων σήμανσης (Πίνακα Ι) και δεν υπάρχει η δυνατότητα, για υποβολή προσφοράς μέρους μόνο των ζητούμενων υλικών.

Σε περίπτωση προσφορών με το ίδιο οικονομικό τίμημα θα γίνει διαπραγμάτευση με τους υποψηφίους και αν και πάλι δεν προκύψει μειοδότης θα γίνει κλήρωση.

Το ποσό της οικονομικής προσφοράς δεν επιδέχεται καμίας αλλαγής.

  1. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους:

* Φορολογική ενημερότητα

* Ασφαλιστική ενημερότητα

* Αντίγραφα ποινικού μητρώου

Όπως προβλέπεται από το Άρθρο 73 του Ν 4412/2016.

  1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις   15-10-2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος,  Πτολεμαίων 1,  Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.

Προσφορές  που  θα  υποβληθούν μετά  τη   συγκεκριμένη   ημέρα  και   ώρα  θεωρούνται  εκπρόθεσμες  και   δεν παραλαμβάνονται.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 23850 54504.

Η   παρούσα   πρόσκληση   είναι   αναρτημένη   στο   δικτυακό   τόπο   της Αναθέτουσας Αρχής https://florina.pdm.gov.gr και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας www.pdm.gov.gr

 

Ο ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

 

Συνημμένα έγγραφα για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη αναδόχου Προμήθειας Υλικών Σήμανσης – Πινακίδων Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας 2018

Πατήστε εδώ για τη Προκήρυξη.
Πατήστε εδώ για Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.