Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Πίνακας συζητηθέντων θεμάτων

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλου Σωτήριου

2959/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
2 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών πρόσβασης στη βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας DOCMAN.GR για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.»

2960/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

2961/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

4

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 20 της Διαπραγμάτευσης της 1-10-2018 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19 και των αναδόχων που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα

2962/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
5 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Π.Ε.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

2963/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
6 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Γρεβενών 2018

2964/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
7 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2965/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
8 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2966/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
9 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

2967/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
10 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

2968/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

11

ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 2578/18 (ΑΔΑ: 613Φ7ΛΨ-ΩΡΗ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής yia την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης κλειδαριών και λοιπών υλικών για ντουλάπες, πόρτες και συρτάρια των γραφείων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης

2969/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
12 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την προμήθεια συμβολικών δώρων – βιβλίων

2970/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
13 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φούφα: «Μακεδονικός Φούφας», στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2018

2971/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
14 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ 39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε.

2972/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
15 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 16.000,00€

2973/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
16 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα»

2974/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
17 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας

2975/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

18

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση, (χωρίς δημοσίευση διακήρυξης) και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Αδιάθετα Τμήματα)

2976/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
19 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού (αφισών, προσκλήσεων, banners κ.λ.π.) στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην 18η Γιορτή Κρασιού, που θα πραγματοποιήσει στις 7 Οκτωβρίου 2018, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος Βοΐου

2977/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
20 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών 2018

2978/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

21

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE, που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross Border Cooperation ProgrammeGREECE ALBANIA 2014- 2020», Προϋπολογισμού 2.730,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, Π.Ε. Γρεβενών

2979/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
22 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2980/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
23 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Ασκησης σπουδαστή ΤΕΙ, Π.Ε. Γρεβενών

2981/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
24 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εγκεφάλου αντλίας για τον ισοπεδωτή ΜΕ 80856, Π.Ε. Γρεβενών

2982/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
25 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής αντλίας στον ισοπεδωτή ME 80856, Π.Ε. Γρεβενών

2983/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
26 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ειδών και αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ έτους 2016 νια τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192)

2984/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

27

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας

2985/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
28 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης – Πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018

2986/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
29 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη

2987/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
30 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών Γρηγόρη Γιαννόπουλου

2988/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
31 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου

2989/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
32 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Kώττα

2990/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
33 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (Προσωρινός Ανάδοχος) του έργου: “Αποκατάσταση φθορών – Σύνδεση αγροτικών δρόμων – Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας”

2991/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
34 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018»

2992/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

35

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση πρακτικού No 19/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 5/156128/2291/29-8-2018 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018- 2019 Νομού Φλώρινας

2993/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
36 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019

2994/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
37 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

2995/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
38 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

2996/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
39 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των και εκτυπωτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καστοριάς

2997/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
40 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση φθορών του Οδικού Δικτύου Παλαιογράτσανου – Καταφυγίου»

2998/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
41 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ.Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»

2999/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

42

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. – Κοζάνη – Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο – Αιανή” στο ύψος του οικισμού Αυλών»

3000/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
43 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας»

3001/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
44 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας”

3002/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
45 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς

3003/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
46 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Τροποποίησης Στοχοθεσίας 2018

3004/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

47

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Οριζόντια σήμανση κόμβων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

3005/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
48 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς

3006/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
49 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς

3007/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
50 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το «Vespa club Kozani», στις εκδηλώσεις Octobervesp, που θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018

3008/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
51 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων, κυρίως τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018

3009/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
52 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την «ΚΟΖΑΝΗ 2004», στο τουρνουά ποδοσφαίρου των τμημάτων υποδομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018

3010/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
53 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για την επανέκδοση του Προσκυνηματικού Οδηγού του Ιερού Κοινοβίου «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Μικρόκαστρου Σιατίστης

3011/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
54 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή, λόγω διαφοράς ΦΠΑ, του έργου «Βελτίωση οδικών τμημάτων Ε.Ο.Κοζάνης-Σερβίων Β φάση» που είναι ενταγμένο στο Ε.Α.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τους τόκους του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης

3012/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

55

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Τουρνουά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης με τον Αθλητικό Σύλλογο Αργούς Ορεστικού και την Π.Ε. Καστοριάς

3013/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
56 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Απεντόμωση – Μυοκτονία ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

3014/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
57 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή- συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς

3015/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
58 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς

3016/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
59 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Π.Ε. Καστοριάς

3017/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
60 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από φυσική καταστροφή, σύμφωνα με το μνημόνιο «Ξενοκράτης»

3018/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

61

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη εξόδων διατροφής των απομακρυσμένων αθλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Τουρνουά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης με τον Αθλητικό Σύλλογο Αργούς Ορεστικού και την Π.Ε. Καστοριάς

3019/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
62 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών κ. Σημανδράκου Ευάγγελου

3020/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
63 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3021/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
64 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3022/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
65 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

3023/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
66 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της αίθουσας Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης

3024/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

67

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη νια προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού νια τις ποδηλατοδρομίες που θα πραγματοποιήσει ο Φυσιολατρικός Όμιλος Κομνηνών «Οι φίλοι του βουνού» σε συνεργασία με το 1° Δημοτικό Σχολείο Βερμίου, το Δημοτικό Σχολείο Πύργων και τις Τ.Κ. Μεσοβούνου και Πύργων

3025/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
68 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια έντυπου υλικού, ειδών γραφείου και γραφικής ύλης και εκτύπωση – βιβλιοδεσία ενημερωτικού έντυπου για το τριήμερο συνέδριο που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία», σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2018

3026/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
69 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών και Ελεγκτών ειδικών ελέγχων ADRATP έτους 2018 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Κοζάνης

3027/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
70 ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου για ΕΣΠΑ και παρακολούθηση έργων κ. Γιαννακίδη Σταύρο

3028/18 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΚΟΖΑΝΗ 3/10/2018

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΣ

 

Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Πίνακας των συζητηθέντων θεμάτων κατά την 39η/2-10-18 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας