Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ιματισμού – υπόδησης για υπαλλήλους του Σταθμού Μηχανημάτων ΠΕ Φλώρινας

προμήθεια ειδών ιματισμού - υπόδησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ιματισμού – υπόδησης για υπαλλήλους του Σταθμού Μηχανημάτων ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει  ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καλοκαιρινής περιόδου των 8 υπαλλήλων του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

2. Το N. 4412/2016 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992
(Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»

6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει».

7. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).

8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Το αριθ. πρωτ. 39097/1032/05-03-2019 με ΑΔΑΜ : 19REQ004564106 2019-03-05 σχετικό Πρωτογενές αίτημα δαπάνης Της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

10. Το αριθ. πρωτ. 36804/3118/06-3-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση δαπανών και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

11. Την αριθ. 627/12-3-2019 ΜΕ ΑΔΑ: ΩΑΟΨ7ΛΨ-ΕΔ8 Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση δαπανών – διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

12. Την α/α 1733/04-04-2019 με ΑΔΑ: 67Ο27ΛΨ-ΚΧΤ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 2.589,12 € στον ΚΑΕ 1421.01, για την προμήθεια πηλικίων, παντελονιών barathea, μάλλινων πουλόβερ με μανίκια και γαντιών από χοιρινό δέρμα (Εγκεκριμένο: 19REQ004764222 2019-04-10)

13. Την α/α 1735/04-04-2019 με ΑΔΑ: ΨΡΝΒ7ΛΨ-5ΓΛ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.210,24 € στον ΚΑΕ 1423.01, για την προμήθεια σε μποτάκια δερμάτινα (Εγκεκριμένο: 19REQ004764222 2019-04-10)

14. Την ανάγκη προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας καλοκαιρινής περιόδου των 8 υπαλλήλων του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καλοκαιρινής περιόδου των 8 υπαλλήλων του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Φλώρινας.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας καλοκαιρινής περιόδου των 8 υπαλλήλων του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Φλώρινας. ανέρχεται στα ποσά: α) 2.589,12 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια πηλικίων, παντελονιών barathea, μάλλινων πουλόβερ με μανίκια και γαντιών από χοιρινό δέρμα (ΠΙΝΑΚΑΣ Α) και β) 1.210,24 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την προμήθεια σε δερμάτινα μποτάκια (ΠΙΝΑΚΑΣ Β).

Σύμφωνα με το από 04/03/2019 κατωτέρω προϋπολογισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ειδών ιματισμού – υπόδησης για υπαλλήλους του Σταθμού Μηχανημάτων ΠΕ Φλώρινας Πατήστε εδώ.