Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Ενημέρωση Πολιτών Προκηρύξεις θέσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 60§2α του ν.4414/2016(Α’149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», προκειμένου να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες στελέχωσης των Διευθύνσεών/Τμημάτων του, προτίθεται να προβεί στην απόσπαση υπαλλήλων από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β΄βαθμού.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 2791/τ.Β’/11-07-2020), ενώ οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται μετά από αίτηση του υπαλλήλου με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του οικείου αρμόδιου Υπουργού, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4873/2021 (ΦΕΚ 248/τ.Β’/16-12-2021).

Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ανέρχεται στα τρία (3) έτη και η καταβολή των αποδοχών των αποσπασμένων υπαλλήλων διενεργείται από τον Φορέα, ενώ ο χρόνος απόσπασης των υπαλλήλων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο.

Μετά τη λήξη της απόσπασης ο υπάλληλος επιστρέφει αυτοδίκαια στην θέση την οποία κατείχε.

Ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών στον Φορέα Διαχείρισης, απευθύνουμε την παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση με απόσπαση των ακόλουθων θέσεων από προσωπικό (μόνιμο και ΙΔΑΧ) διαφόρων κλάδων-ειδικοτήτων και αντίστοιχων προσόντων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Φ.Δ. –ΦΕΚ 2791/Β’/11-7-2020 και εξειδικεύτηκε στην υπ’αριθμ. 60/09-06-2022 απόφαση του Δ.Σ.):

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

 

 

Συνημμένα:

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εννέα (9) υπαλλήλων από φορείς του στενού ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και από προσωπικό Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», με ΑΔΑ: 6ΜΖΦ465ΧΞΚ-ΡΟΕ

 

Για την Π.Δ.Μ.