Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση α) προμήθειας ανταλλακτικών και β) εργασίες επισκευής, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του σταθμού μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Ανταλλακτικά αυτοκινήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση α) προμήθειας ανταλλακτικών και β) εργασίες επισκευής, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του σταθμού μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου, του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Φλώρινας.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

2. Το N. 4412/2016 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992
(Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»

6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει».

7. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).

8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Το αριθ. πρωτ. 57532/04-04-2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004732174 2019-04-04 σχετικό Πρωτογενές αίτημα δαπάνης Της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

10. Το αριθ. πρωτ. 58097/05-04-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση δαπανών και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

11. Την αριθ. 759/09-04-2019 με ΑΔΑ: 6Κ1Ξ7ΛΨ-ΗΚΔ Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση δαπανών – διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

12. Την α/α 1948/24-04-2019 με ΑΔΑ: 62Ε27ΛΨ-Ω3Κ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 15.512,00 € στον ΚΑΕ 1321.01, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου, του σταθμού μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας (Εγκεκριμένο: 19REQ004869325 2019-04-25).

13. Την α/α 1949/24-04-2019 με ΑΔΑ: 6Σ2Β7ΛΨ-ΡΦΔ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 6.041,51 € στον ΚΑΕ 0861.01, για τις εργασίες επισκευής των επιβατικών αυτοκινήτων και των μηχανημάτων έργου, του σταθμού μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας (Εγκεκριμένο: 19REQ004869325 2019-04-25).

14. Τις ανάγκες για την προμήθεια ανταλλακτικών και των αντίστοιχων εργασιών τοποθέτησης τους, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου, του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για την προμήθεια ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα έργου, του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε της Π.Ε. Φλώρινας.

 

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση α) προμήθειας ανταλλακτικών και β) εργασίες επισκευής, για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα μηχανήματα του σταθμού μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Φλώρινας.