Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών

Διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου ΠΔΜ

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών

Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019 συνολικού προϋπολογισμού 99.906,80 € με ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει  της χαμηλότερης τιμής.

Κωδικός CPV χρώματος διαγράμμισης: 44811000-8,

Κωδικός CPV υαλοσφαιριδίων: 34922110-0

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Οικονομικές και Δημοσιονομικές υποθέσεις

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:

Την Δ/νση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών για τους όρους της Διακήρυξης

Την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Φλώρινας για τις Τεχνικές Προδιαγραφές

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 121 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου «Στοιχειώδη συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000) της ΣΑΕΠ 541/2019 (ΠΕ Φλώρινας) με κωδ. 2014ΕΠ54100002 Π.Ε. Φλώρινας – υποέργο: “προμήθεια χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019″».

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 9471.05 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα 071 του Προϋπολογισμού της ΠΕ Φλώρινας όπου υπάρχει εγγεγραμμένη και πίστωση.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019 και ειδικότερα 45.500 Kg (κιλά) Λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών προϋπολογισμού 68.250,00 € χωρίς ΦΠΑ και 84.630,00 € με ΦΠΑ και 15.400 Kg (κιλά) Γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων διαγράμμισης οδών προϋπολογισμού 12.320,00 € χωρίς ΦΠΑ και 15.276,80 € με ΦΠΑ.

(CPV χρώματος διαγράμμισης 44811000-8, CPV υαλοσφαιριδίων 34922110-0).

Πατήστε εδώ για τη Διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης.