1η Ανάβαση Φλώρινας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδήλωσης “1η Ανάβαση Φλώρινας”

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκδήλωσης “1η Ανάβαση Φλώρινας”

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχο/ων για τις παρακάτω υπηρεσίες:

α) Διανυκτέρευση στελεχών – κριτών (7-8/6/2019),

β) Διανυκτέρευση αγωνιζομένων (7-8/6/2019),

γ) Γεύματα αγωνιζομένων – στελεχών – κριτών (catering) (7-8/6/2019),

δ) Εκτυπώσεις – γραφική ύλη.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.
 2. Το N. 4412/2016 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 3. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
 4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».
 5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992 (Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»
 6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει».
 7. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).
 8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
 9. Το αριθ. πρωτ. 48780/344/20-03-2019 με ΑΔΑΜ: 19REQ004919197 2019-05-09 σχετικό Πρωτογενές αίτημα δαπάνης του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Την αριθ. 1082/10-5-2019 με ΑΔΑ: 6ΠΞ97ΛΨ-Ρ4Ο Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση δαπανών – διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.
 11. Την α/α 2277/30-05-2019 με ΑΔΑ: ΨΗΞΠ7ΛΨ-ΛΦ7 Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 11.000,00 € στον ΚΑΕ 0844.01, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Φλώρινας της εκδήλωσης «1η Ανάβαση Φλώρινας», του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στην Φλώρινα (Εγκεκριμένο : 19REQ005036507 2019-05-31).
 12. Την ανάγκη συνδιοργάνωσης της Π.Ε. Φλώρινας της εκδήλωσης «1η Ανάβαση Φλώρινας», του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας, η οποία θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στην Φλώρινα.

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχο/ων για τις παρακάτω υπηρεσίες: α) Διανυκτέρευση στελεχών – κριτών (7-8/6/2019), β) Διανυκτέρευση αγωνιζομένων (7-8/6/2019), γ) Γεύματα αγωνιζομένων – στελεχών – κριτών (catering) (7-8/6/2019), δ) Εκτυπώσεις – γραφική ύλη.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης «1η Ανάβαση Φλώρινας»  της Π.Ε. Φλώρινας ανέρχεται, συνολικά, στο ποσό: 11.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με το από 90876/31/05/2019 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας και κατανέμεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΙΡΟΣ

 

 

Πατήστε εδώ.