Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Προμήθεια Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmΧ1250mm και 4mm πάχος μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της υψηλής γέφυρας των Σερβίων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmΧ1250mm και 4mm πάχος μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της υψηλής γέφυρας των Σερβίων

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 1207/19 (ΑΔΑ: 6ΠΗ37ΛΨ-Ι6Χ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmΧ1250mm και 4mm πάχος μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της υψηλής γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο προϋπολογισμός εκτιμάται στο ποσό των 24.398,24 € (συμπ. ΦΠΑ).

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν τον πίνακα με την προσφορά τους και να την υποβάλλουν μέχρι την 14-6-2019 ημέρα Παρασκευή στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50100 σε κλειστό φάκελο, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω ταχυδρομείου. Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας.

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται με την υποβολή της προσφοράς τους να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
  4. Ποινικό μητρώο

Σημείωση: Για τις ως άνω 3 και 4 περιπτώσεις αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ Ε.Π.Ε του εκπροσώπου γ) Ο.Ε.. Ε.Ε όλων των μελών τους και δ) καταστατικό εταιρείας.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές των ειδών θα δίνονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων στο τηλ. 24610 52698 (αρμόδιος υπάλληλος Ι. Ρεπανάς). Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/νσης
Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

Προϋπολογισμός δαπάνης – Τεχνικές Προδιαγραφές- Έντυπο Προσφοράς.