Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης επανελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Δ. Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας

Ηλεκτροφωτισμός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης επανελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Δ. Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας

Η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για τον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Πρεσπών αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 8 – 3 – 2019  ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ. στο γραφείο του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Φλώρινας, 5ος όροφος,  Πτολεμαίων 1, Φλώρινα ΤΚ 53100 και η κατάθεσή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με courier.

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

2. Το N. 4412/2016 (147/Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/Α), «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

4. Το Ν. 4270/14 (143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης & Εποπτείας (ενσωμάτωση Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις».

5. Το Ν. 4250/14 (74/Α) «Διοικητικές απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων & Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 318/1992
(Α/161) & λοιπές ρυθμίσεις»

6. Το Ν. 4071/2012 (85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, όπως ισχύει».

7. Το Ν. 496/74 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α/204/74).

8. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Το αριθ. πρωτ. 65498/1608/16-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) για την ανάληψη δαπάνης ηλεκτροφωτισμού οδικών κόμβων αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας.

10. Τα αριθ. πρωτ. 2769,2771,2772,2773,2774,2775,2776/22-8-2018 έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ, Δ/νση Περιφέρειας Μακεδονία-Θράκης, περιοχή Φλώρινας για επανέλεγχο εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

11. Το αριθ. Πρωτ. 154366/3477/24-8-2028 αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας για κάλυψη δαπάνης για την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη επτά ηλεκτροδοτούμενων κόμβων φωτισμού στο Δήμο Πρεσπών.

12. Το αριθ. πρωτ. 154779/12988/29-8-2018 με ΑΔΑΜ : 18REQ003618614 σχετικό Πρωτογενές αίτημα δαπάνης.

13. Το αριθ. πρωτ. 156124/13100/29-8-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για έγκριση δαπανών και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

14. Την αριθ. 2697/5-9-2018 Απόφαση της Ο.Ε. για έγκριση δαπανών – διάθεσης πίστωσης και της διαδικασίας ανάθεσης της Π.Ε. Φλώρινας.

15. Την α/α 3721/13-9-2018 με ΑΔΑ: 6Κ4Ξ7ΛΨ-ΗΗΣ Απόφαση δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.302,00 €.

16. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 18REQ003710380.

17. Το αριθ. πρωτ. 13408/1262/25-1-2019 έγγραφο αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού (έδρα) – Τμήμα Οικονομικής – Λογιστικής Διαχείρισης Π.Ε. Φλώρινας για τυπική επανέγκριση δαπανών.

18. Την αριθ. 226/29-1-2019 Απόφαση της Ο.Ε. (ΑΔΑ: Ψ7Α77ΛΨ-5ΤΑ) για την τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών της Π.Ε. Φλώρινας.

19. Την α/α 985/18-2-2019 (ΑΔΑ: ΩΒΚΥ7ΛΨ-Γ4Λ) Απόφαση έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ποσού 1.302,00 € για τον επανέλεγχο ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους επτά (7) κόμβους στο επαρχιακό οδικό δίκτυο του Δήμου Πρεσπών αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας.

20. Την ανάγκη επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και της έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους (7) κόμβους στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Πρεσπών αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να προβεί στην διαδικασία της, με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής, ανάδειξης αναδόχου για τον επανέλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Πρεσπών αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.

Συνημμένα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανάθεσης επανελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης και έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για τους επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού επαρχιακού οδικού δικτύου Δ. Πρεσπών ΠΕ Φλώρινας (Πατήστε εδώ)