Εκχιονιστικά μηχανήματα

Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

Προκήρυξη σύμβασης
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ)

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής:

Επίσημη επωνυμία: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εθνικό αναγνωριστικό: (εάν είναι γνωστό)

Ταχ. Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πόλη: ΚΟΖΑΝΗ Ταχ. κωδικός: 50 100 Χώρα: Ελλάδα (GR)

Σημείο(α) επαφής: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΕΔΡΑ) Τηλέφωνο: +30 2461052707

Υπόψη: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: l.vasiliadis@pdm.gov.gr Φαξ: +30 2461052685

Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο: (κατά περίπτωση)

Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: (URL)

https://www.pdm.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: (URL) _____
Ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες: (URL) _____
Ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής: (URL) _____

Τμήμα II : Αντικείμενο της σύμβασης

II.1) Περιγραφή:

II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στη σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή:

Προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων

II.1.2) Είδος της σύμβασης και τόπος των έργων, τόπος παράδοσης ή παροχής:

επιλέξτε μόνο μία κατηγορία – έργα, προμήθειες ή υπηρεσίες – που αντιστοιχεί περισσότερο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της σύμβασής σας ή στις αγορές

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια οχήματος πολλαπλών χρήσεων με τα παρελκόμενά του (πολυμηχάνημα) που θα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση διαφόρων εργασιών συντήρησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Δ.Μ, όπως χορτοκοπή, αποχιονισμό, αλατοδιανομή, διάτρηση οπών για στηρίγματα στηθαίων ασφαλείας

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : [34114000-9]-Ειδικά οχήματα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 492.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 397.258,06 ΦΠΑ : € 95.341,94).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 86 του Ν.4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 27/09/2018 και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 03/10/2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Συνημμένα:

Η Προκήρυξη Σύμβασης ΕΕΕΚ10072018

Η Αναλυτική διακήρυξη Προμήθειας οχήματος πολλαπλών χρήσεων – παρελκόμενων