Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία

Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, με Κωδ. ΟΠΣ 5131905

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, του υποέργου 1 Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, του άξονα Προτεραιότητας 9 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε διάκρισης, που έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020, με Κωδ. ΟΠΣ 5131905, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αρ. Διακ. 05/2023

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 188829

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997769589
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης
Ταχυδρομική διεύθυνση ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ
Ταχυδρομικός Κωδικός 50100
Χώρα ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός ΝUTS EL 53, EL 531
Τηλέφωνο 2461351194 (Θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας), 2461351207 (Θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών)
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) x.toumpas@pdm.gov.gr & d.mokias@kozani.pdm.gov.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες Χρ. Τούμπας (Θέματα Διαγωνιστικής Διαδικασίας) & Δημήτριος Μοκιας (Θέματα Τεχνικών Προδιαγραφών)
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pdm.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

γ) Περαιτέρω πληροφορίες  είναι διαθέσιμες  από:

https://www.pdm.gov.gr/category/information/procurements/

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία», του Άξονα Προτεραιότητας 9 «προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του υποέργου 1 με τίτλο «Προμήθεια δύο Λεωφορείων μεταφοράς ατόμων με αναπηρία», με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 832/09-03-2022 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και έχει λάβει κωδικό MIS 5131905

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9479 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022  του Φορέα.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ.  48266/30-03-2022 (ΑΔΑ ΨΦΛ67ΛΨ-9ΩΑ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε α/α 1738 καταχώρησης  στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Συλλογική Απόφαση Ένταξης, αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 051 (2022ΕΠ00510013).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια δύο (2) καινούργιων και  αμεταχείριστων μικρών λεωφορείων μεταφοράς για το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε Κοζάνης  (Κύριος του έργου, για την μεταφορά εικοσιπέντε (25)  ωφελούμενων του Κέντρου ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με νοητική στέρηση Π.Ε Κοζάνης «Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης»  καθώς είκοσι (20) ωφελούμενων του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία, Νοητική υστέρηση – κινητικές αναπηρίες «Ειδικό Εργαστήρι Πτολεμαΐδας».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 34114400-3

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών, καθώς είναι ευχερέστερη από τεχνοοικονομικής άποψης η ανάθεση σε ένα υποψήφιο της προμήθειας των ειδών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 44.516,13 €

Συνημμένα:

Η Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, του υποέργου 1 Προμήθεια δύο (2) Λεωφορείων Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία, του άξονα Προτεραιότητας 9 Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης & καταπολέμηση της φτώχειας & κάθε διάκρισης, που έχει ενταχθεί  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2014-2020, με Κωδ. ΟΠΣ 5131905, με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (pdf)

 

diakyrixi-5-2023-promitheia-2-leoforeion-metaforas-atomon-me-anapiria