Κλιματιστικό Π. Ε. Κοζάνης

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση καταστραμμένων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση καταστραμμένων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, κατόπιν της αριθμ. 925/20 (ΑΔΑ: ΨΓΛΞ7ΛΨ-ΜΞΤ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται και διατίθεται η πίστωση δαπάνης, προτίθεται να προχωρήσει στην προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση κατεστραμμένων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

  1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο του αναδόχου αποτελεί η προμήθεια και η τοποθέτηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης προς αντικατάσταση καταστραμμένων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Τεχνικές Προδιαγραφές αναφέρονται στα έγγραφα που ακολουθούν στο τέλος της παρούσης όπως και πίνακας υποβολής προσφοράς.

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την προσφορά τους μέχρι και την 23-7-2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών (Ημιόροφος, γραφείο 25) της Π.Ε. Κοζάνης, Δημοκρατίας 27, Κοζάνη ΤΚ 50100, σε κλειστό φάκελο.

Κριτήριο ανάθεσης, για την επιλογή, είναι η χαμηλότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ της προσφοράς που ανταποκρίνεται στους όρους των Τεχνικών Προδιαγραφών. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων εκτέλεσης της προμήθειας. 

Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι και θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία που διέπουν τα αντίστοιχα υλικά.

Πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρεχόμενης προμήθειας θα δίνονται από τον υπάλληλο της Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης κο Μόκια Δημήτριο στο τηλ. 2461351207 και στο mail d.mokias@kozani.pdm.gov.gr.

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης προμήθειας και η επιτυχής διαδικασίας της θα πρέπει ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των Τεχνικών Προδιαγραφών που ακολουθούν ως συνημμένα της παρούσης.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 13.144,00€ (συμπ. του ΦΠΑ), στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά των υλικών σε σημείο υπόδειξης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.

  1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να υποβάλουν και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. ΕΦΚΑ (Ταμείο κύριας Ασφάλισης)
  4. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)

Σημείωση: Για τις ως άνω 3 και 4 περιπτώσεις αν πρόκειται για εταιρείες α) Α.Ε. όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, β) ΙΚΕ του εκπροσώπου και γ) Ο.Ε. Ε.Π.Ε. Ε.Ε όλων των μελών τους ή του εκπροσώπου αν έχει οριστεί από το καταστατικό τους.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Οικονομικού

Κωτούλας Βασίλειος

 

Συνημμένα:

Η τεχνική περιγραφή (pdf) και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς (xls)

promitheia-klimatistikon-pekozanis-2020-perigrafi