Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Άργιλο Κοζάνης

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Άργιλο Κοζάνης

Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί Ενημέρωση Πολιτών

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σχετικά με «Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Άργιλο Κοζάνης» αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ΠΕ Κοζάνης.

Προμήθεια αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων στη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στον Άργιλο Κοζάνης

Προσκαλείσθε να υποβάλετε προσφορά σχετικά με προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών στο χώρο της πρώτης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) στον Άργιλο Κοζάνης. Ακολουθεί λεπτομερής Τεχνική Περιγραφή στο τέλος της παρούσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια, την οποία θα αναλάβετε να υλοποιήσετε, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 21.204,00€ (συμπ Φ.Π.Α.).

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τα συνημμένα έγγραφα και την Τεχνική Περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και θα αφορά στο σύνολο της δαπάνης. Με την υποβολή της προσφοράς σας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) θα πρέπει να καταθέσετε και τα κάτωθι:

  1. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ποινικό μητρώο ή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ότι μέχρι σήμερα δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 του Ν. 4412/16)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η οικονομική προσφορά να αποσταλεί στην υπηρεσία μας έως και την 21η Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο που θα φέρει εξωτερικά τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης.

Στοιχεία αποστολής: Τμήμα Προμηθειών, Διοικητήριο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Ημιόροφος, γραφείο 25,  Δημοκρατίας 27, 50100, Κοζάνη, πληροφορίες για τις Τεχνικές Προδιαγραφές θα δίδονται από τον Δημήτριο Μόκια στο τηλ 2461351207 και στο e-mail: d.mokias@pdm.gov.gr.

Δεν γίνεται δεκτή εναλλακτική προσφορά καθώς και προσφορά, η οποία θα υπερβαίνει τον ποσό του προϋπολογισμού. Σε περίπτωση υποβολής της θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

 

Ο Περιφερειάρχης

 

 

Κασαπίδης Γεώργιος

 

Συνημμένα:

Η πρόσκληση για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΓΙΛΟ ΚΟΖΑΝΗΣ». (σε μορφή pdf)

Τεχνική περιγραφή τοποθέτησης κλιματιστικών και στοιχεία προϋπολογισμού (σε μορφή pdf)

Το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σε μορφή doc)

 

promitheia-klimatistikwn-argilos